Image Alt

PROGRAM POLITIC PDU

Programul partidului PDU

 

Justiția – baza societății democratice

Justiția constituie una dintre activitățile fundamentale ale statului, prin care se  asigură ordinea și stabilitatea socială, pentru satisfacerea drepturilor și intereselor  legitime ale cetățenilor. Instrumentul principal al justiției este legea, iar valorile ei  de bază trebuie să fie legalitatea, dreptatea, egalitatea și echitatea.

Legalitatea este un principiu general de drept, care exprimă caracterul legal al unui  act sau fapt juridic, adică conformitatea acestuia cu legea. Legalitatea stă la baza  organizării unui stat și este factorul principal de realizare și organizare a ordinii  sociale și a ordinii de drept. Legalitatea constituie garanția exercitării puterii de stat  și respectarea drepturilor tuturor. Respectul față de lege este o condiție esențială a  statului de drept și garantează împotriva puterii discreționare, împotriva abuzului  de putere și împotriva corupției. Legalitatea asigură atât ordinea de drept, cât și  ordinea socială, și – în același timp – stă la baza promovării adevărului și reprezintă  esența normei juridice și a actului juridic. Astfel, în aplicarea practică a dreptului,  principiul legalității stă la baza realizării justiției tocmai prin aflarea adevărului.

Dreptatea este o altă valoare fundamentală, cu ajutorul căreia se descoperă și se  valorifică adevărul. Dreptatea promovează ideea de a da fiecăruia ce i se cuvine,  de a repara o nedreptate, și presupune egalitate, imparțialitate, obiectivitate,  responsabilitate, corectitudine, integritate și moralitate. Dreptatea presupune  respectarea normelor juridice și morale atât de către cetățeni, cât și de către  autorități. Dreptatea și adevărul trebuie să fie singurele criterii cu ajutorul cărora să  se stabilească vinovăția sau nevinovăția unei persoane.

Egalitatea este considerată principiu constituțional, deoarece libertatea nu se  poate realiza decât de către oameni egali, iar egalitatea se realizează de către  oameni liberi. Egalitatea este, așadar, un drept fundamental al persoanei și o  garanție a tuturor celorlalte drepturi și libertăți. Principiul egalității stă la baza  restabilirii adevărului, guvernând întregul proces legislativ. Egalitatea se manifestă  1  sub diferite forme și poate fi: egalitate în fața legii, egalitate de șanse sau egalitate  de tratament juridic.

Echitatea constituie fundamentul moral al normelor juridice și acționează alături de  principiul bunei credințe. Echitatea și dreptatea formează împreună condiția  existenței încrederii cetățenilor în justiție și în cei care înfăptuiesc justiția. De  accea, înfăptuitorii justiției – legislativul, executivul și puterea judecătorească – ar  trebui să fie preocupați în primul rând de binele public, să acționeze intotdeauna  cu deplină moralitate, imparțialitate și obiectivitate.

Ca si gardieni ai justiției, procurorii și judecătorii trebuie să fie conduși de propria  lor conștiință, de propriile valori etice și morale și să-și îndeplinească datoria cu  demnitate în spiritul legii. Analizând nenumăratele erori judiciare, înțelegem că  încrederea cetățenilor în justiție suferă pagube semnificative. Încrederea publicului  în justiție este importantă atât pentru legitimitatea sa, cât și pentru capacitatea  sistemului judiciar de a lucra eficient. Dacă cetățenii nu au încredere în Justiție și  nu sesizează infracțiunile, sau dacă nu acționează ca martori în investigații și  litigii, va fi dificil pentru sistemul judiciar să își desfășoare activitatea. Cetățenii  zilelor noastre au înțeles că justiția este coloana vertebrală a oricărei societăți  democratice, iar existența statului de drept necesită încrederea cetățenilor în  justiție. De aceea, este extrem de important ca cei care înfăptuiesc justiția să ofere  credibilitate. Corupția, incompetența, lipsa responsabilității sau nepăsarea  erodează puternic încrederea în justiție. Atunci când sistemul apără cu orice preț  unul de al lor și este hotărât să pedepsească un om nevinovat doar pentru a nu fi  nevoit să recunoască greșelile unui procuror sau judecător, atunci nu mai vorbim  nici de o justiție sănătoasă și nici de un stat de drept. Atunci vorbim despre  încălcarea principiilor de drept, desconsiderarea adevărului și comiterea unor  infracțiuni grave împotriva drepturilor și liberăților unei persoane. Abuzul  administrativ, adică situația în care un polițist, procuror sau judecător abuzează de  puterea sa și folosește această putere împotriva intereselor unei persoane, în cel  mai bun caz este sancționat cu un avertisment, o scădere temporară de salariu  sau suspendarea din funcție. Neglijența, nepăsarea unui procuror se sancționează  tot pe cale administrativă. Dacă se sancționează. Corupția este aproape imposibilă  de dovedit, iar guvernul care ar trebui să conducă lupta împotriva corupției așa  cum se face în alte state, s-a aliniat împotriva acesteia. Eroarea în actul de justiție  poate fi îndreptată prin intermediul căilor de atac, dar sistemul judiciar rar  pedepsește pe unul de al lor, din contră, este mai des întâlnită recompensa  acestora.

Incompetența nu constituie nici ea infracțiune, nici măcar atunci când se apropie  de idioție. Lipsa de interes, iresponsabilitatea, imoralitatea și încăpățânarea unui  sistem bolnav de a-și recunoaște lipsurile – toate acestea conduc la pierderea  încrederii cetățenilor în justiție. Pe lângă faptul că persoanelor direct afectate li se  distruge viața, societatea are și ea multe de suferit. Cetățenii dezamăgiți de justiție  își pierd nu numai încrederea în ea, dar și speranța în a face dreptate, devin  dezinteresați și nu se mai implică. Lipsa de implicare a societății civile, indiferența  acestora, pasivitatea și nepăsarea lor conduc la consecințe extrem de grave.  Decăderea moralității, distrugerea democrației și a libertății precum și promovarea  corupției dau naștere anarhiei.

Într-o societate în care domnește anarhia are loc un declin moral al valorilor,  noțiunile de bine și de rău se relativizează, tânăra generație se înzestrează cu un  model negativ și se pierde respectul pentru stat. Cu alte cuvinte, statul democrat  își pierde puterea. De aceea, combaterea erorilor judiciare prin incriminarea  infracțiunilor comise de către organele judiciare și pedepsirea celor care contribuie  la aceste erori este esențială. Astfel, erorile judiciare constituie un motiv serios de  îngrijorare și trebuie considerate ca o amenințare la imparțialitatea justiției, a unui  proces echitabil, un atentat la drepturile și libertățile cetățenești. PDU consideră că  reformarea justiției române este primul și cel mai important obiectiv de realizat în  vederea realizării tuturor celorlalte obiective din acest program.

O societate democratică deschisă

PDU promovează societatea deschisă, adică o transparență totală a  instituțiilor publice și luptă pentru posibilitatea fiecărui cetățean de a accesa  orice informație îi este necesară în mod expres și fără termeni exagerați de  așteptare.

Credem în rezolvarea problemelor sesizate de către societatea civilă cu  celeritate și eficacitate, în cel mai scurt timp posibil. Pentru realizarea acestui  ideal, propunem reformarea sistemului de informare prin introducerea unor  standarde prin care instituțiile statului, centrale și locale, să fie obligate să  pună la dispoziția societății civile informaţiile despre funcționarea acestora  Aceste date trebuie să includă bugetele, toate cheltuielile; organigramele și  toate numirile și promovările, precum și toate contractelor cu furnizorii de  servicii și bunuri. Datele trebuie să fie publicate astfel încât oricine să le poată  studia și analiza. 

Suntem convinși că libertatea de exprimare, libertatea de opinie și democrația  participativă fac ca societatea să fie mai bună. Fiecare trebuie să se bucure  de drepturi și șanse egale, indiferent de sex, etnie, religie, dizabilitate,  orientare sexuală, identitate de gen, expresie de gen sau vârstă. Toate  formele de discriminare trebuie contracarate. Doar atunci când toți oamenii  sunt recunoscuți pentru cine sunt, li se dă dreptul să se definească și să aibă  acces la drepturi egale, putem obține bunăstare pentru toți. 

Democrația participativă necesită un acces liber la informații, o dezbatere  politică vie și oportunitatea cetățenilor de a asculta reuniunile și de a-și  prezenta propriile propuneri în adunările politice. Persoanele cu dizabilități ar  trebui să aibă aceeași oportunitate de a participa în societate ca și ceilalți. 

La solicitarea cetățenilor trebuie organizate referendumuri cu privire la  probleme importante. 

Într-o democrație, nimeni nu trebuie să se nască într-o funcție publică și  nimeni nu trebuie să fie desemnat într-o funcție publică pentru care nu are  pregătirea și competența necesară. 

Un mediu sănătos și sustenabil 

Dezvoltarea industrială a societății a dus la o bunăstare și dezvoltare  tehnologică, o sănătate mai bună și o viață mai lungă. În același timp,  exploatarea resurselor naturale depășește cu mult capacitatea de recuperare  a naturii. Biodiversitatea se epuizează rapid, emisiile de gaze cu efect de seră  din atmosferă, cauzate de oameni, duc la schimbări climatice drastice, în timp  ce multe tipuri diferite de toxine de mediu ne amenință sănătatea, adică, pur și  simplu stilul nostru de viață generează efecte care schimbă mediul  înconjurător. Această schimbare necesită un management mai eficient al  resurselor naturale și o distribuție mai uniformă. Pentru a proteja mediul  înconjurător, principiul precauției trebuie aplicat pe cât posibil. Deoarece există  4  o amenințare de daune grave și ireversibile asupra naturii românești, PDU  crede în necesitatea aplicării unei politici de mediu performante, precum și o  distribuție uniformă a resurdelor naturale cu scopul de a reduce consecințele  schimbărilor de mediu care au avut loc și au loc în continuare. 

România este o țară cu o bogată diversiate de păduri. Pădurea este  importantă atât pentru biodiversitate, ca materie primă pentru produse  forestiere și energie, cât și ca sursă de recreere. Susținem și încurajăm  companiile de cercetare și start-up să dezvolte din pădure produse noi, de  înaltă calitate și ecologice. O pădure vie are o perioadă lungă de transformare  și, prin urmare, este deosebit de vulnerabilă la gestionarea precară și la  exploatarea nechibzuită, de aceea trebuie consolidată responsabilitatea de  replantare pe termen lung, cu variație de specii bogate. Considerăm că o  mare parte a pădurii românești trebuie să fie caracterizată de variația speciilor  care oferă o viabilitate pe termen lung. Din acest motiv, silvicultura trebuie  modernizată, în special pădurile valoroase trebuie protejate de recoltare. Sunt  necesare atât zone mai mari, cât și multe zone mai mici care sunt excluse din  silvicultura de producție. Pentru a opri pierderea biodiversității, este, de  asemenea, important să restaurați valorile naturale în pădurile deja afectate. 

România are ultimele păduri virgine din care protejează flora si fauna, solul,  apa, aerul și clima, protejându-ne de precipitatii devastatoare și de secetă. 

Defrisările masive ale pădurilor pot fi oprite doar prin aplicarea și perfecționarea  unui sistem informațional integrat “Radarul Pădurilor”, precum și prin  debirocratizarea și depolitizarea managementului forestier la toate nivelurile. 

Industrie modernă și sustenabilă 

Ca parte a dezvoltării durabile a industriei românești, PDU promovează  introducerea noțiunii de „industrie verdeˮ definită, în general, ca fiind o  industrie prietenoasă cu mediul înconjurător, caracterizându-se prin fabricarea  de produse care protejează mediul și cele care îmbunătățesc condițiile de  mediu, procese de producție care cauzează o deteriorare minimă a mediului,  reciclarea materielelor și energiei reziduale, axarea pe eliminarea sau  reducerea semnificativă a dependenței de petrol, a emisiilor toxice și a  5  efectului de seră. În vederea atingerii acestui obiectiv, vrem să consolidăm  oportunitățile pentru persoanele cu idei revoluționare de a deschide și de a  conduce afaceri mici și mijlocii. În acest fel, pot apărea multe locuri noi de  muncă. Pasul de la idee și inovație la prototip, produs și comercializare trebuie  să fie mai scurt. 

O parte importantă a viitorului pentru sectorul de afaceri românesc constă în  tranziția ecologică, care pune noi cerințe în ceea ce privește competențele și  metodele de lucru. Vizualizăm pozitiv “open source” și “hardware” deschis ca  o modalitate de stimulare a creativității, antreprenoriatului și creării de locuri  de muncă. Considerăm că întreprinderilor ar trebui să li se ofere reguli de joc  pe termen lung care să creeze condiții stabile pentru investiții. Antreprenorii ar  trebui să fie capabili să se simtă încrezători că eficiența energetică și  adaptarea mediului vor fi plătite pe termen lung. Vrem să facem mai ușor  pentru întreprinderea românească să-și schimbe producția pentru a deveni  durabilă pe termen lung și ptr a deveni competitivă. 

Considerăm deasemenea că trebuie evitată birocrația inutilă prin eforturi  active de adoptare a unor reguli simple și ușor accesibile. Formarea  monopolului și a cartelului ar trebui contracarată pentru a crea piețe  funcționale. 

Vrem să vedem investiții majore în transportul feroviar, locuințe, eficiență  energetică și energie regenerabilă, care vor îmbunătăți condițiile pentru ca  industria românească să furnizeze bunuri și servicii ecologice și să fie  competitivă la nivel global. 

Un alt obiectiv de importanță majoră este dezvoltarea infrastructurii prin  construirea de autostrăzi care să împânzească toată țara, modernizarea  transportului ferovial, modernizarea porturilor și aeroporturilor. 

Educație pentru viitor 

Școala ar trebui să ofere fiecărui copil posibilitatea de a fi ei înșiși și de a  crește și de a deveni cine dorește să fie. Nu trebuie să existe elevi de succes  și fără succes, nici școli bune și rele – fiecare are dreptul să reușească și să se  dezvolte în școală. O democrație școlară funcțională este o parte importantă a  unei școli bune. Elevul trebuie să fie conștient de drepturile și obligațiile sale și  să li se ofere condițiile și oportunitatea de a revizui și influența critic atât  comunitatea, cât și propria situație școlară. Un sistem educațional care  funcționează bine este fundamental pentru oportunitățile de dezvoltare ale  României. Acest sistem trebuie să cuprindă toate etapele de învățământ  începând de la grădiniță și până la nivelul universitar. 

PDU susține modificarea și modernizarea învățământului, introducerea unor  criterii noi de evaluare în linie cu cerințele de pe piața muncii în România. 

Considerăm că ptr repornirea țării avem nevoie de persoane educate,  competente și orientate spre dezvoltare, modernizare și inovare. Pentru a  obține profesioniști de calitate, sistemul de învățământ trebuie să  implementeze un nou mod de gândire, să recompenseze gândirea critică și să  încurajeze inițiativele studențești care contribuie la dezvoltarea diferitelor  domenii ale industriei, sănătății, turismului sau al mediului de afaceri. Elevii și  studenții trebuie să fie educați într-un sistem educațional stabil, performant și  sigur. 

Modul de predare trebuie să fie similar în toate unitățile de învățământ atât  cele de stat cât și cele private, iar evaluarea cunoștințelor să se efectueze în  mod realist, axat pe cunoaștere calitativă și nu doar cantitativă. Sistemul  educațional trebuie deasemenea stucturat pe segmente corespunzătoare  diferitelor domenii de activitate profesională existente în România. 

Trebuie avut în vedere faptul că România are nevoie nu doar de academicieni  ci și de muncitori calificați, iar cei care au abandonat școala ar trebui să aibă  oportunitatea de a-și completa studiile indiferent de vârstă. 

Pentru educarea populației adulte este nevoie să existe cauze motivaționale  prin care să se încurajeze schimbarea căii profesionale a unei persoane la  orice moment al vieții, iar pentru atingerea acestui obiectiv este necesară o  colaborare strânsă între sistemul educațional și sistemul forțelor de muncă. 

Agricultură 

PDU consideră ca obiective importante de realizat obținerea unei  agriculturi multifuncţionale și antreprenoriale, conştientă de rădăcinile ei  tradiţionale, dar care acordă un loc creativității și inovaţiei, o repartiţie  corectă între culturile intensive și culturile bio și artizanale, ca şi între  exploatările mari și mici. 

Acordăm o deosebită atenție vigilenței în ceea ce privește calitatea  alimentelor, prezervarea mediului rural, păstrarea nealterată a apelor și  pădurilor pentru generațiile viitoare. În viziunea partidului nostru este  nevoie de garanţii publice pentru sectorul agricol, prin proiecte finanţate  din fonduri UE, intrarea tinerilor în industria agricolă, pentru a limita  exodul din mediul rural și îmbătrânirea populaţiei rurale. Vom promova  consumul de alimente produse în agricultura din România, pentru a spori  numărul de locuri de muncă din agricultura noastră, acţiunile de  valorificare a produselor agricultorilor în pieţele urbane, dar și susţinerea  pe mai departe a politicii agricole comune şi a politicii de coeziune în  cadrul Uniunii Europene. 

Sănătate 

Speranţa de viaţă a românilor este în creştere, fapt care necesită o  gestionarea, în mod sustenabil, a consecinţelor asupra sistemului de  pensii şi asigurări medicale. PDU consideră ca fiind deosebit de important  implementarea unor politici optime pentru a avea un pachet generic de  servicii de sănătate disponibile pentru toți cetățenii României și servicii  specializate suplimentare pentru cât mai mulți. O modalitate optimă de  8  definire a rețelei medicale, astfel încât să fie asigurat un serviciu medical  de proximitate și, în același timp, să dezvoltăm centre zonale  ultramoderne, un modul optim de implicare a operatorilor privați pe piața  asigurărilor și a serviciilor medicale, pentru a crește calitatea serviciilor  adresate cetățeanului, concomitent cu limitarea risipei și eliminarea  corupţiei. 

O problemă majoră a sistemului de sănătate este exodul medicilor din  România. Pentru a opri acest fenomen nociv, PDU consideră că este  necesară implementarea unor politici eficiente de motivare a cadrelor  medicale, mijloace optime pentru a promova stiluri de viaţă sănătoase şi  dezvoltarea serviciilor medicale preventive, precum și îmbunătățirea  comunicării pe teme medicale, mai ales în mediile cu grad de educație  scăzut. 

Politici externe – Poziționare în UE 

Politica externă a României în viziunea PDU implică anumite obiective de  bază, printre care amintim finalizarea Mecanismului de Cooperare şi  Verificare, fără condiţionalităţi politice, prin îndeplinirea criteriilor care au  stat la baza creării acestui Mecanism, aderarea României la spaţiul  Schengen pe baza îndeplinirii standardelor acquis-ului Schengen și fără  condiționalități politice, implementarea Strategiei Europene a Dunării prin  promovarea proiectelor privind infrastructura, transportul şi  interconectarea pieţei energetice, promovarea Sinergiei Mării Negre şi a  Parteneriatului Estic în susţinerea obiectivelor strategice ale României în  Vecinătatea Estică și adoptarea unei Strategii Europene a Mării Negre.  De asemenea, considerăm a fi importantăcontinuarea demersurilor în  9  statele membre care menţin restricţii, dar şi la Comisie şi Parlamentul  European, astfel încât drepturile cetăţenilor români, în calitate de cetăţeni  europeni, să fie pe deplin respectate. 

Susţinerea politicii de extindere a UE, cu accent pe Balcanii de Vest, cu  luarea în considerare a respectării depline a condiţiilor de aderare,  inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţii române. PDU  susţine consolidarea profilului de stat aliat european cu vocaţie  transatlantică, cu rol stabilizator şi predictibil în regiune și contribuie la  reformarea continuă a Uniunii Europene prin creşterea gradului de  integrare a statelor membre până la realizarea obiectivelor Uniunii  Europene. 

Membrii fondatori ai Partidul Diaspora Unită (PDU): 

  • Marius Simion Mocan
  • Florin Calipăr
  • Adrian Bogdan Cadăr