Statut al Partidului Diaspora Unită

Denumirea partidului
Principiile și subiectele democrației interne

Art.1

1. Denumirea integrală a partidului este: Partidul Diaspora Unită .
2. Denumirea prescurtată a partidului este PDU.
3. Partidul Diaspora Unită este înfiinţat cu sediul social în Bucureşti, Strada Silozului nr. 19, biroul nr. 5A, parter, sector 2, cu iniţialele PDU, iar descrierea simbolului este următoarea: „cercul cu câmp albastru unde sunt reprezentate trei litere majuscule de culoare albă; „P”, urmat de litera „D”, şi litera „U”. La baza celor trei litere se află simbolul unei ,,păsări”, însemnând restartul sistemului politic românesc, iar sub acest simbol este introdusă scrierea de culoare albă ”Partidul Diaspora Unită”.
4. Partidul Diaspora Unită este un partid federal format din cetăţeni care, potrivit Constituţiei, au drept de vot şi cărora nu le este interzisă prin lege asocierea politică. Acesta este fondat pe principiul egalităţii de şanse.

Art. 2

1. Partidul Diaspora Unită este persoană juridică de drept public.
2. Partidul Diaspora Unită își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Constituției, ale Legii partidelor politice, precum și cu prevederile prezentului Statut și ale Regulamentelor adoptate pe baza și pentru aplicarea acestuia, pe întreg teritoriul României și în exteriorul granițelor țării, prin organizațiile înființate în conformitate cu prezentul Statut și cu dispozițiile legale în vigoare.

Semnul partidului

Art. 3

1. Semnul permanent al PDU este: „cercul cu câmp albastru unde sunt reprezentate trei litere majuscule de culoare albă; „P”, urmat de litera „D”, şi litera „U”. La baza celor trei litere se află simbolul unei ,,păsări”, însemnând restartul sistemului politic românesc, iar sub acest simbol este introdusă scrierea de culoare albă ”Partidul Diaspora Unită”.
2. Semnul electoral al partidului coincide cu semnul permanent al PDU.
3. Culorile partidului sunt alb şi albastru, conform specificațiilor tehnice din Anexele 1 și 2.
4. Drapelul partidului, precum și celelalte specificații tehnice sunt descrise în manualul de identitate vizuală.
5. CN poate modifica, între Congrese, semnul permanent și semnul electoral, în condițiile legii.
6. CN poate modifica, între Congrese, culorile partidului.
7. Ziua PDU se sărbătorește în data de 10 august a fiecărui an. 1

Semnul partidului

Art. 4

Sediul Central al PDU este în București, Strada Silozului nr. 19, biroul nr. 5A, parter, sector 2.
Adresa Sediului Central poate fi schimbată prin hotărârea CN sau a CON.

Art. 5

În activitatea sa, PDU urmărește numai obiective politice, promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic și principiile democrației constituționale. PDU își asumă ca obiectiv principal reprezentarea valorilor fundamentale ale democrației pe scena politică românească, precum și dialogul și colaborarea cu toate forțele politice democratice.
În realizarea obiectivelor sale, PDU acționează pentru participarea cetățenilor la dezvoltarea și modernizarea statului și a societății românești ca societate democratică, liberă și dreaptă.
În conformitate cu prevederile prezentului Statut și ale Programului său politic, PDU asigură promovarea principiilor democrației și consolidarea statului de drept și acționează prioritar pentru realizarea următoarelor obiective politice:
a) construirea unei societăți în care fiecare cetățean al României să se bucure de libertate și de prosperitate;
b) garantarea, promovarea și respectarea necondiționată a demnității omului, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, separația puterilor în stat și pluralismul politic;
c) asigurarea dreptului la liberă exprimare și a libertății depline a presei;
d) garantarea, consolidarea și extinderea proprietății private, stimularea liberei inițiative și promovarea unui mediu de afaceri concurențial și competitiv;
e) participarea activă a României la construcția europeană, consolidarea statutului de membru al României în Uniunea Europeană; respectarea angajamentelor asumate în calitatea sa de țară membră UE și NATO și de membru al organismelor europene și internaționale; consolidarea și dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA.
f) aplicarea legii și a principiilor de bună guvernare, în scopul consolidării sistemului democratic și al asigurării coeziunii economice și sociale;
g) asigurarea egalității în fața legii a tuturor cetățenilor români;
h) recunoașterea rolului comunității și al familiei, al tradiției, al culturii și al religiei în afirmarea identității naționale;
i) reducerea rolului statului prin asigurarea unei autonomii locale bazate pe alocarea descentralizată a resurselor în economie și pe respectarea principiilor subsidiarității și descentralizării;
j) asigurarea suveranității și securității naționale, a independenței, a unității și a integrității României, promovarea intereselor țării și păstrarea identității naționale, în condițiile generate de statutul de membru al Uniunii Europene;
k) combaterea tuturor formelor de discriminare în viața politică, economică și socială;
l) creșterea nivelului de cultură, asigurarea accesului liber și egal al cetățenilor României la educație, încurajarea dezvoltării educației, a educației permanente și a cercetării ca dimensiune determinantă a societății cunoașterii, educarea cetățenilor în spiritul democrației și încurajarea acestora de a participa la viața publică;
m) susținerea și educarea tinerei generații în spiritul democrației și al valorilor europene;
n) consolidarea democrației și încurajarea participării cetățenilor la viața publică și la întărirea controlului public asupra statului;
o) încurajarea dezbaterii și a schimbului de idei, atât în interiorul, cât și în exteriorul partidului;
p) restrângerea categoriei bunurilor ce fac obiectul proprietății publice;
q) eliminarea barierelor administrative care împiedică libera circulație a capitalurilor, a serviciilor, a produselor și a persoanelor;
r) combaterea corupției, a crimei organizate și a terorismului; garantarea siguranței cetățeanului;
s) susținerea relevanței și utilității sociale, precum și a principiului dezvoltării durabile în fundamentarea politicilor publice și a deciziilor majore care privesc dezvoltarea economico-socială a țării;
t) adaptarea permanentă a direcțiilor de acțiune politică stabilite prin Programul Politic al partidului la nevoile reale ale României.
În acțiunea sa politică, PDU, ca partid de dreapta, urmărește respectarea valorilor universale ale libertății și demnității umane și a valorilor tradiționale ale poporului român, precum și reprezentarea ideilor și valorilor dreptei democratice românești. Misiunea PDU, ca partid de dreapta, este crearea unei societăți moderne în România, bazată pe economia de piață și pe principiile responsabilității, subsidiarității, solidarității și justiției sociale.

Art.6

1. Dezvoltarea și punerea în aplicare a valorilor și principiilor doctrinei partidului sunt prezentate și explicitate în:
a) Programul Politic,
b) Programele electorale,
c) Programul de guvernare – atunci când partidul participă la guvernare,
d) Declarațiile,
e) Manifestele,
f) Rezoluțiile și celelalte documente politice și programatice adoptate de acesta.
2. Organismele de conducere ale partidului au obligația de a asigura tuturor membrilor partidului dreptul de a contribui la stabilirea măsurilor necesare și de a participa la punerea în aplicare a deciziilor și hotărârilor adoptate, pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale PDU, cu respectarea prevederilor statutare și legale, precum și a principiilor democrației.
3. Organismele de conducere ale partidului au obligația de a asigura consultarea cu cetățenii în toate problemele de interes major și de a lărgi baza de membri ai partidului.

Art.7

1. În realizarea obiectivelor sale, PDU acționează prin reprezentanții săi, prin autorități ale administrației publice centrale și locale, orice alte instituții și organisme în care partidul este reprezentat, precum și prin manifestații politice, prin dialog și cooperare permanentă cu partidele politice democratice, reprezentanții cultelor, sindicatele, organizațiile neguvernamentale, cu structurile societății civile și cu mediul de afaceri pentru elaborarea de proiecte de politici publice și programe în domeniile social, economic, cultural și politic;
2. PDU editează, realizează și difuzează publicații ori alte materiale proprii; încurajează constituirea de asociații, fundații și cluburi care promovează valorile și principiile partidului; organizează acțiuni de formare în politică și administrație, culturale, sportive și de recreere.
3. PDU militează pentru promovarea intereselor României pe plan internațional, în cadrul organismelor internaționale din care face parte și prin participarea la dezbateri locale și regionale; 3 Membrii

Art.8

1.Partidul Diaspora Unită promovează participarea politică a tinerelor și tinerilor, cetățeni rezidenți ai Uniunii Europene sau din alte țări, care dețin un permis de ședere şi care garantează oportunități egale pentru toți și la toate nivelurile.
2. Partidul Diaspora Unită este constituit din persoane care aderă liber la Statut.

Art.9

În condițiile prevăzute de Regulament, membrii PDU pot dobândi calitatea de membru de onoare.

Art.10

1. Poate să devină membru al PDU orice cetățean român cu drept de vot și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) aderă la principiile și valorile afirmate de PDU și dorește să acționeze pentru realizarea acestora;
b) recunoaște și respectă Statutul, Programul Politic, Codul Etic și celelalte documente ale partidului, precum și regulamentele aprobate pe bază și pentru aplicarea dispozițiilor statutare;
b) este apreciat și cunoscut ca un cetățean onest și competent, cu o bună reputație, care poate contribui la îndeplinirea obiectivelor partidului.
c) nu se află în situațiile de interdicție prevăzute în Legea partidelor politice.
2. O persoană nu poate deveni membru al PDU dacă:
a) a fost condamnată penal pentru infracțiuni de corupție sau alte infracțiuni săvârșite cu intenție;
b) i s-a stabilit, printr-o hotărâre, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești;
d) promovează sau a promovat idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranță;
e) a ocupat funcții politice de conducere retribuite în aparatul central al Partidului Comunist Român.

Art.11

Calitatea de membru al PDU se dobândește ca urmare a deciziei BPDU, validate de BPJ, pe baza unei adeziuni formulate în scris de către candidat, a unei fișe personale și a unei declarații pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de înscriere prevăzute în Statut, depuse la sediul organizației locale pe raza căreia candidatul își are domiciliul, reședința sau locul de muncă, la alegerea sa.
Adeziunea, fișa personală și declarația pe propria răspundere se pot depune și electronic, în conformitate cu procedura prevăzută și afișată pe site-ul PDU.

Art.12

1. La data depunerii cererii, BPDU al organizației locale respective face publică adeziunea prin afișare la sediul organizației și invită candidatul să se prezinte în fața BPDU în prima ședință a acestuia. Pe baza cererii de adeziune, BPDU decide prin vot cu privire la cererea de intrare în partid și transmite decizia la BPJ pentru validare.
2. Dobândirea calității de membru devine efectivă la data înregistrării în Registrul Național al Membrilor PDU, care trebuie efectuată în maximum 10 zile de la data rămânerii definitive a deciziei BPJ.

Art.13

1. O persoană poate face parte dintr-o singură organizație de secție de votare a partidului.
2. În cazul transferului unui membru dintr-o organizație în alta, acesta se realizează în baza unei notificări scrise adresată de persoana în cauză celor două organizații, în condițiile prevăzute de regulament.
3. În cazul fuziunilor, persoana care a fost luată în evidență ca membru al PDU pe baza transferului documentelor își păstrează vechimea din partidul din care provine.

Art.14

1. La prima reuniune a organizației locale respective și apoi la prima adunare a organizației ierarhic superioare, se informează cu privire la primirea de noi membri.
2. Noii membri completează o fișă de evidență care se păstrează de către BPJ și primesc legitimația de membru.
3. La nivel național va funcționa Registrul Național al Membrilor PDU care va cuprinde toți membrii partidului, precum și datele personale ale acestora.

Art.15

Pentru modul deosebit în care a condus partidul, a acționat pentru înfăptuirea Programului politic, pentru respectarea Statutului și pentru unitatea și prestigiul partidului, CN poate atribui demnitatea de Președinte de Onoare al PDU.

Art.16

Pentru merite deosebite în promovarea politicilor de dreapta, se poate atribui demnitatea de membru de onoare unor persoane, având cetățenie română. Organizarea generală

Art.17

1.Pentru membrii cu domiciliul în afara țării funcționează Organizația PDU-Diaspora, cu sediul în Londra;
2.Partidul Diaspora Unită este organizat pe criteriul administrativ teritorial și funcționează pe întreg teritoriul țării, la nivel local, județean sau de sector al municipiului București și la nivel național și internaţional.

Art.18

În structura internă a partidului există următoarele niveluri de organizare:
a) secția de votare;
b) local – comune, orașe și municipii, exclusiv municipiul București;
c) județean – județe, sectoarele –
municipiului București și Diaspora;
d) național, internațional.

Art. 19

1. Între niveluri sunt relații de subordonare în conformitate cu art. 48, fiecare nivel având autonomie în cadrul competențelor statutare și regulamentare.
2. Principiul autonomiei este completat de principiile coordonării și dialogului între diversele niveluri, precum și între acestea și structurile executivului, atunci când partidul se află la guvernare.

Pierderea calității de membru

Art.20

Calitatea de membru al PDU se pierde prin retragere, radiere sau excludere.
1. Retragerea are loc în baza și la data depunerii cererii scrise de demisie, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Cererea scrisă se depune la BPDU al organizației pe teritoriul căreia persoana figura ca membru, care o transmite către BPJ, pentru scoaterea din evidență. Demisia se poate trimite și electronic în conformitate cu procedura prevăzută și afișată pe site-ul PDU. În cazul unei demisii depuse ca urmare a unui caz de incompatibilitate, în situația revenirii în partid, după încetarea incompatibilității, este recunoscută vechimea anterioară datei demisiei.
2. Radierea se face de drept, de către BPJ, la propunerea BPDU al organizației pe teritoriul căreia era membru cel în cauză, în următoarele cazuri:
a) neplata cotizației sau a contribuțiilor stabilite în conformitate cu art. 138, timp de mai mult de șase luni.;
b) înscrierea într-un alt partid sau formațiune politică;
c) aderarea la sau susținerea publică a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice;
d) declararea ca independent a acelui membru care ocupă o funcție aleasă sau numită, în afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia;
e) deces;
f) condamnarea penală definitivă pentru infracțiune săvârșită cu intenție;
g) condamnarea penală definitivă pentru infracțiune de corupție;
h) stabilirea, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a calității de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) interzicerea exercitării drepturilor politice și cetățenești prin hotărâre judecătorească definitivă. Pierderea calității de membru din cauzele enumerate la art. 20 alin. 2. lit. (f)-(h) nu poate fi contestată la organismele partidului.
3. Excluderea se hotărăște în conformitate cu prevederile din prezentul Statut.
4. Fără a afecta prevederile alin. 1.33, persoana condamnată penal este suspendată de drept din calitatea de membru PDU.
5. Persoana condamnată penal definitiv pierde de drept și automat calitatea de membru PDU.
6. Achitarea persoanei condamnate penal încetează suspendarea și șterge efectele ei de drept.
7. Reabilitarea persoanei condamnate penal definitiv înlătură excluderea și efectele ei de drept.

Art.21

1. Membrii PDU se pot autosuspenda din calitatea de membru al partidului în cazul ocupării unei funcții publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic conform legii și numai pe durata îndeplinirii acesteia.
2. Membrii PDU se pot autosuspenda din funcția deținută în partid numai în cazul ocupării unei funcții publice incompatibile cu deținerea unor funcții de conducere în partid, pe o perioadă egală cu durata mandatului funcției publice.
3. După perioada de autosuspendare, în termen de 30 de zile, redobândirea calității de membru se face în temeiul deciziei de validare a BPJ a hotărârii BPDU pe baza unei cereri adresate președintelui organizației locale din care solicitantul face parte.
4. În situația în care persoana autosuspendată face parte dintr-o structură de conducere nu mai poate reveni în funcția pentru care a fost ales anterior autosuspendării. Persoana autosuspendată are obligația respectării prevederilor Codului Etic al PDU. Drepturile membrilor

Art.22

1. Fără discriminări sau privilegii, membrii PDU au următoarele drepturi:
a) să își exprime liber opiniile în cadrul tuturor forurilor din interiorul partidului cu privire la opțiunile politice ale partidului, la activitatea organismelor de conducere ale acestuia și a reprezentanților partidului în funcții numite sau alese;
b) să își exprime liber opinii în afara partidului, în măsura în care exprimările respective nu contravin principiilor politice ale partidului, asumate prin Programul politic și Statut, și nici deciziilor și hotărârilor organismelor de conducere ale partidului;
c) să fie informați la timp și corect cu privire la activitatea organismelor de conducere ale partidului și a reprezentanților partidului în instituțiile publice, precum și la orice alte informații relevante pe care partidul le deține;
d) să aleagă, să candideze și să fie aleși – numai dacă au achitate, la zi, toate tipurile de cotizații stabilite de organele competente – în funcțiile de conducere din organismele partidului sau pentru funcțiile din afara partidului, care se obțin prin alegeri sau numiri cu sprijinul politic al partidului, în condițiile legii, urmărind principiul competenței și profesionalismului, ale prevederilor prezentului Statut și ale regulamentului privind cariera politică;
e) să participe la programele de formare politică organizate de către partid;
f) să se apere în interiorul partidului de orice acuzație, în conformitate cu prevederile Statutului și ale regulamentelor partidului;
g) să fie sprijiniți de partid pentru a se apăra față de acuzațiile externe injuste și neîntemeiate;
h) să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziția sa în organismele acestuia, dar numai în interesul PDU;
i) să promoveze inițiative politice proprii prin dezbateri în organismele de conducere ale partidului;
j) să se autosuspende pe anumite termene din calitatea de membru PDU;
j) să aibă inițiative politice și posibilitatea de a și le exprima și de a le supune dezbaterii organismelor de conducere ale partidului.
2. Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale și statutare, este interzisă și atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate.

Obligațiile membrilor

Art.23

Fără discriminări sau privilegii, membrii PDU au următoarele obligații:
a) să respecte Constituția și legile țării, să respecte Statutul și regulamentele partidului, normele de integritate morală publice şi Codul etic al PDU;
b) să activeze pentru apărarea suveranității, unității, independenței și integrității teritoriale a României, precum şi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
c) să promoveze și să apere opțiunile politice ale partidului, exprimate prin Programul politic, Programele electorale, Programele de guvernare atunci când participă la guvernare, Declarațiile, Manifestele, Rezoluțiile și celelalte documente ale acestuia;
d) să pună în practică, cu disciplină și responsabilitate, toate hotărârile și deciziile organelor de conducere ale partidului;
e) să participe activ la toate activitățile partidului la care sunt convocați de organismele de conducere în subordinea cărora se află sau din care fac parte;
f) să pună la dispoziție cunoștințele lor profesionale sau de altă natură, precum și informațiile pe care le dețin, ce pot fi utile în activitatea politică a partidului;
g) să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcțiilor sau demnităților publice în care au fost desemnați sau aleși cu demnitate, competență și cinste și să pună în practică programele și politicile publice asumate de partid;
h) să plătească toate tipurile de cotizații stabilite de organismele competente;
i) să nu participe la acțiuni sau manifestări contrare intereselor partidului și să nu aibă atitudini ori luări de poziție care să contravină deciziilor și hotărârilor organismelor statutare ale partidului;
j) să respecte celelalte îndatoriri prevăzute în Statut și în regulamentele partidului;
k) să aibă o conduită civică ireproșabilă; să susțină și să promoveze dialogul civic în cadrul comunității în care trăiesc și în mediul profesional în care își desfășoară activitatea;
l) să susțină candidații partidului, desemnați de organismele competente, pentru a ocupa o funcție publică ce se dobândește prin alegere sau numire.

Sancțiuni

Art.24

1. În cazurile prevăzute de Statut și Codul Etic, membrilor PDU li se poate aplica, după gravitatea faptei, una dintre următoarele sancțiuni:
a) avertisment;
b) suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul partidului, inclusiv din funcțiile deținute;
c) retragerea sprijinului politic pentru reprezentanții PDU care dețin funcții numite în administrația publică locală și centrală împotriva cărora a început urmărirea penală. Sancțiunea va fi aplicată de către forul de conducere competent cu privire la funcția ocupată de către membrul PDU în cauză;
d) în cazul membrilor care ocupă funcții de conducere în interiorul partidului, suspendarea din funcție se aplică de drept în cazul dispunerii măsurilor de arestare preventivă sau de arest la domiciliu, precum și în cazul condamnării în primă instanță. 8 Acestă sancțiune se aplică și membrilor care se află în situația descrisă la momentul adoptării prezentelor prevederi. BEx al organizației din care face parte persoana suspendată va constata acest lucru;
e)suspendarea calității de membru, în cazul condamnării în primă instanță de judecată; suspendarea se aplică de drept și se constată de către Biroul Politic al organizației din care face parte persoana condamnată;
f) demiterea din funcții ocupate în structura partidului;
g) excluderea din partid.
2. Sancțiunea excluderii unui membru PDU se poate aplica în una din următoarele situații:
a) a încălcat grav și în mod repetat prevederile Statutului și ale Codului Etic, aducând atingere valorilor și principiilor stabilite prin Programul Politic al Partidului;
b) a încălcat deciziile și hotărârile organismelor de conducere ale partidului și, prin aceasta, a adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice importante.
Sancționarea membrilor ce ocupă funcții alese în CON se hotărăște prin votul membrilor CON, în urma unei propuneri a BPN, adoptate de către CN. În acest caz este convocat automat Congresul Extraordinar.

Art. 25

După un an de la aplicarea sancțiunii (cu excepția sancțiunii menționate la Art. 24 alin. 1 lit. (e), cel sancționat poate cere ridicarea sancțiunii primului organism care a hotărât sancționarea sa.

Art.26

1. Persoana care a demisionat poate face cerere de reînscriere în PDU în condițiile prevăzute în din Statut, după trecerea unei perioade de minimum un an de la demisia sa.
2. Cererea respinsă nu mai poate fi adresată altui organism și nici aceluiași, pe parcursul anului calendaristic respectiv.

Art.27

1. Sancționarea membrilor care nu ocupă funcții la niciun nivel, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPDU, pentru sancțiunile prevăzute la Art. 24 si se validează de către BPJ
2. Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel local, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPJ, prin hotărâre, la propunerea BPDU sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancţiunile prevăzute la Art. 24.
3. În astfel de situații, CCL sau BPJ se convoacă în cel mult 30 de zile de la data propunerii BPDU.
4. Decizia sau hotărârea de sancționare se comunică celui sancționat, în scris, în cel mult 10 zile de la adoptare.

Art.28

1. Sancționarea membrilor ce ocupă funcții la nivel județean, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăște de către BPJ, pentru sancțiunile prevăzute la Art. 24 alin.1 lit. (a) și (b), respectiv de către CDJ, la propunerea BPJ sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancțiunile prevăzute la Art. 24 alin. 1. lit. (c), (d),(e), (f), (g) și (h).
2. În astfel de situații CDJ se convoacă în cel mult 30 de zile de la data propunerii. 9
3. Hotărârea de sancționare se comunică celui sancționat, în scris, în cel mult 10 zile de la adoptare.

Art.29

1. Instanța de apel pentru cei sancționați conform Art. 27 alin. 1. este CoAJ (CoAMB), care, sesizată în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii sau deciziei, este obligată să se pronunțe și să comunice hotărârea sa în cel mult 20 de zile de la sesizare, în scris sau prin e-mail, la adresa declarată in cererea de adeziune, celui în cauză,
2. Instanța de apel pentru cei sancționați conform Art. 27 alin. 2. și Art. 28 este CoAJ (CoAMB) și se sesizează în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii sau deciziei și este obligată să se pronunțe și să comunice în scris sau prin email, la adresa declarată în cererea de adeziune, celui în cauză, hotărârea sa în cel mult 20 de zile de la sesizare.
Hotărârea este atacabilă, prin recurs, în cel mult 10 zile de la primire, la CA. CA va comunica, în scris, celui în cauză, soluția sa definitivă, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării.

Art.30

1. Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național – cu excepția celor aleși la Congresul PDU – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăște prin votul CN la propunerea BEx și se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 5 zile.
2. Instanța de apel este CA, care, sesizată în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii, este obligată să se pronunțe și să comunice celui în cauză, în scris sau prin e-mail, la adresa declarată în cererea de adeziune, soluția adoptată, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării. Soluția CA este definitivă.

Art.31

Sancțiunile și ridicarea acestora se înregistrează de către BPJ în fișa de evidență a fiecărui membru, precum și în Registrul Național al Membrilor PDU.

Art.32

1. Membrii luați în discuție spre a fi sancționați vor fi anunțați, prin adresă scrisă, sms sau e-mail la adresele declarate în cererea de adeziune, cu cel puțin 3 zile înainte de data întrunirii organismului care dezbate cauza lor și au dreptul să folosească în apărarea lor toate mijloacele de probă.
2. Sancțiunea intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive.

Grupurile Interne

Art. 33

1. Principala obligație a GP ( Grupul Parlamentarilor) este promovarea politicii partidului în întreaga activitate parlamentară. 2. Conducerea GP al PDU este asigurată de o conducere colegială formată din liderii grupurilor.
3. Cel puțin lunar, prim-ministrul/viceprim-ministrul/miniștrii PDU prezintă grupurilor parlamentare ale PDU din Senat și Camera Deputaților o informare privind activitatea desfășurată și strategia viitoare. Atunci când un ministru, secretar de stat sau orice alt reprezentant susținut de PDU în administrația publică centrală este invitat la ședința grupurilor parlamentare ale PDU, prezența sa devine obligatorie. În caz de forță majoră, întâlnirea poate fi amânată o singură dată.
4. Secretarii de stat și subsecretarii de stat, precum și cei care dețin funcțiile asimilate acestora au obligația de a se prezenta lunar sau ori de câte ori sunt invitați, în comisiile de specialitate ale PDU pentru a dezbate politicile publice ale ministerelor în cauză.
5. Miniștrii PDU nu vor înainta niciun proiect de lege cu impact economic/social sau altă măsură la nivel guvernamental cu impact economic/social fără consultarea grupurilor parlamentare ale PDU din Senat și Camera Deputaților. În cazul în care există un dezacord între miniștri și grupurile parlamentare în ceea ce privește promovarea unui act normativ cu impact economic/social, situația va fi supusă analizei și deciziei BEx.
6. Grupurile parlamentare ale PDU din Senat și Camera Deputaților se organizează și își desfășoară activitatea în baza unui regulament. Cele două regulamente sunt elaborate de conducerea fiecărui grup parlamentar și sunt aprobate de BEx.

Art.34

1. GP poate delega reprezentanți în orice colectiv al partidului care elaborează propuneri cu caracter normativ.
2. Pentru activitatea din Parlament, GP înaintează BEx analize și propuneri în vederea avizării. Deciziile BEx sunt obligatorii.
3. Membrilor GP le este interzisă exprimarea în Parlamentele din care fac parte a unor poziții divergente liniei politice a partidului.

Organizația de secție de votare

Art. 35

Nucleul de bază al structurii organizatorice a partidului este organizația de secție de votare (OSV), care este constituită pe teritoriul unei secții de votare și poartă numărul acesteia.

Art. 36

1. Pe teritoriul unei secții de votare se constituie o organizație cu minimum 3 membri.
2. Organizația de secție de votare are, în principal, atribuții executive privind legătura directă constantă cu cetățenii și desfășurarea în condiții optime a campaniilor de atragere de noi membri, precum și a campaniei electorale și a alegerilor din secția de votare respectivă, OSV fiind condusă de un birou format în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și conducerea activității organizațiilor locale și județene (ROLJ).

Organizația locală

Art. 37

1. Pe teritoriul fiecărei/fiecărui comune, oraș sau municipiu, cu excepția municipiului București, precum și pe teritoriul altei țări se constituie câte o organizație locală formată din totalitatea membrilor de partid, conform prezentului Statut.
2. Organizația locală este condusă de un Comitet de Coordonare Local (CCL), care este organismul de decizie politică și care se întrunește trimestrial, precum și de un Birou Politic Local (BPL), care pune în practică hotărârile CCL și care se întrunește lunar.
3. Prin hotărârea BPJ, la propunerea BPL, în localități se pot înființa organizații de cartier sau organizații sătești, conduse de un Birou Politic de Cartier (BPC) sau de un Birou Politic Sătesc (BPS), care sunt subordonate organizațiilor locale. 11
4. Atribuțiile, precum și modul concret în care se organizează, se desfășoară și se conduce activitatea organizațiilor locale sunt prevăzute în ROLJ.
5. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, CCL adoptă hotărâri, iar BPL emite decizii.

Organizația județeană

Art. 38

1. În fiecare județ se constituie câte o organizație județeană, aceasta urmând să aibă denumirea și statutul de Filială, formată din toate organizațiile locale de pe teritoriul județului respectiv.
2. Activitatea dintr-o Filială se conduce de către un Comitet de Coordonare Județean (CCJ), care se întrunește semestrial sau ori de câte ori este nevoie și care alege un Birou Politic Județean (BPJ) ce se întrunește săptămânal.
3. La nivelul Filialelor se constituie și funcționează Colegiul Director Județean (CDJ), format din BPJ, președinții organizațiilor locale de pe raza județului respectiv și primarii membri PDU
4. CDJ se reunește trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui BPJ sau a mai mult de jumătate din membrii BPJ.
5. Atribuțiile și competențele, precum și modul concret în care se organizează, se desfășoară și se conduce activitatea Filialelor, sunt prevăzute în ROLJ.
6. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, CCJ adoptă hotărâri, iar CDJ și BPJ emit decizii.

Organizațiile de la nivelul municipiului București și sectoarele acestuia

Art. 39

1. Pe teritoriul fiecărui sector al municipiului București, se constituie câte o organizație de sector formată din totalitatea membrilor de partid în conformitate cu Art.12. La cerere, pot să facă parte și membri care au domiciliul, reședința sau locul de muncă în municipiul București, dar nu în sectorul respectiv.
2. Pe teritoriul fiecărui sector se pot forma organizații zonale (OZ) conduse de un Birou Politic de Zonă (BPZ). Organizațiile de zonă au statut de organizație locală.
3. La nivelul sectoarelor municipiului București funcționează Comitetul de Coordonare al Sectorului din Municipiul București (CCSMB), care este organismul de decizie politică și organizatorică al activității partidului la nivelul sectorului, precum și Biroul Politic de Sector (BPSMB), care este organismul de conducere al activității partidului între reuniunile CCSMB.

Art. 40

La nivelul municipiului București funcționează Comitetul de Coordonare al Municipiului București (CCMB), care este organismul de conducere, decizie politică și organizatorică al PDU la nivelul Capitalei, precum și Biroul Politic al Municipiului București (BPMB) care este organismul permanent de conducere al activității partidului între reuniunile CCMB.

Art. 41

1. Pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin, CCMB și CCSMB adoptă hotărâri, iar BPMB și BPSMB emit decizii.
2. Organizarea, desfășurarea și conducerea activității organismelor partidului de la nivelul municipiului București și sectoarelor acestuia sunt prevăzute în ROLJ. Organizațiile din afara țării

Art. 42

Cetățenii români cu drept de vot, care au domiciliul, reședința sau locul de muncă în afara frontierelor României pot să devină membri PDU depunând adeziune scrisă organizației PDU din țara în care își au domiciliul, reședința sau locul de muncă. Adeziunea se poate depune și electronic, în conformitate cu procedura prevăzută în ROLJ și afișată pe site-ul Partidului.

Art. 43

1. Filiala PDU Diaspora constituie organizații pe țări. Structura organizației de țară este echivalentă organizației locale. Structurile de conducere ale acestora se aleg în conformitate cu prezentul Statut.
2. Organizațiile din toate țările se subordonează Biroului Politic al filialei PDU Diaspora. Totalitatea organizațiilor locale din afara teritoriului României formează filiala PDU Diaspora.
3. BPJ Diaspora poate hotărî înființarea Organizațiilor Regionale conduse de Birouri Politice Regionale (BPR), echivalente Birourilor Politice Zonale. Hotărârea BPJ privind înființarea Organizațiilor Regionale va conține arondarea țărilor la regiuni.

Alte organizații

Art. 44

Partidul Diaspora Unită poate constitui organizații, altele decât organizațiile teritoriale. Acestea reunesc membri PDU grupați pe un criteriu specific.

Art. 45

1. Organizațiile respective se constituie în scopul realizării și promovării de programe și acțiuni ale partidului specifice pentru categoria respectivă, care sunt puse în practică împreună cu structurile organizatorice ale PDU.
2. Organizațiile adaptează în permanență activitatea lor la direcțiile de acțiune politică stabilite prin Programul Politic al partidului, precum și la politica europeană promovată de organizațiile similare de la nivelul Partidului Popular European. În acest scop, organizațiile vor face demersurile necesare afilierii la aceste organizații.

Art. 46

1. Aceste organizații se înființează cu aprobarea CN, la propunerea BEx, și funcționează pe baza regulamentelor proprii aprobate de către BPN, la propunerea BEx.
2. Prevederile acestor regulamente nu pot conține norme contrare Statutului PDU.
3. Conform regulamentelor aprobate, aceste organizații îsi aleg organisme de conducere proprii la toate nivelurile, care vor fi coordonate de birourile politice de la nivelul respectiv și subordonate birourilor politice naționale ale organizațiilor interne respective.
4. Documentele programatice elaborate de aceste organizații se supun aprobării CN, la propunerea BEx. 13

Art. 47

Partidul Diaspora Unita promovează transparența în schimbarea funcțiilor politice și instituționale.
Nominalizările și pozițiile sunt reglementate de Codul deontologic al partidului şi de regulile statutare care, la fiecare nivel organizațional și pentru fiecare domeniu instituțional, face ca misiunile să fie contestabile, pe lângă stabilirea unei limite pentru acumularea și reînnoirea trimisă. Cei aleși în instituțiile înregistrate în același lucru trebuie să respecte același Cod deontologic.
PDU, cu ocazia nominalizărilor sau propunerilor de desemnare a celor care concurează, se bazează strict pe criteriile meritului şi competenței.

Relații de subordonare

Art. 48

1. Organizațiile constituite pe teritoriul secțiilor de votare sunt subordonate organizațiilor de cartier sau sătești, acolo unde există, sau direct CCL pe teritoriul căruia se află, iar între ședințele acestuia, BPL.
2. Organizațiile locale sunt subordonate CCJ, iar între ședințele acestuia, BPJ.
3. Filialele sunt subordonate CN, BPN, iar între ședințele acestora Biroului Politic Național (BP).
4. Organizația dintr-o țară se subordonează organizației regionale din care face parte țara respectivă. Organizațiile regionale se subordonează filialei Diaspora.
5. Filiala Diaspora se subordonează CN, BPN, iar între ședințele acestora Biroului Politic Național (BP).
6. CCSMB se subordonează CCMB, iar între ședințele acestuia, BPMB; BPSMB se subordonează BPMB.
7. CCMB este subordonat CN și BPN, iar între ședințele acestora, BP; BPMB se subordonează, la rândul său, CN,BPN, BEx și CCMB.
8. Deciziile și hotărârile organizațiilor teritoriale se iau prin modalitățile și cu majoritatea prevăzute în ROLJ.

Art.49

PDU promovează circulația ideilor și opiniilor, elaborarea colectivă a adreselor politicoprogramatice, instruirea de sinteză împărtășită, creșterea competențelor și a abilităților de conducere politică, inclusiv prin momente de studiu și pregătire.

Art.50

PDU asigură un sistem informațional pentru participare privind tehnologiile telematice adecvate pentru încurajarea dezbaterii interne și a circulației rapide a tuturor informațiile necesare în acest scop. Sistemul de informații pentru participare permite alegătorilor și membrilor, prin accesul la internet, să fie informaţi, să participe la dezbaterea internă și să facă propuneri. Partidul redă liber şi accesibil în acest fel toate informațiile despre viața sa internă, inclusiv cele despre bugetul, reuniunile și rezoluțiile organelor de conducere. Liderii de partid și aleșii sunt obligați să își facă publice activitățile prin sistemul de informare pentru participare.

Comisiile de Specialitate

Art. 55

1. Comisiile de specialitate reprezintă organismele de dezbatere, de analiză și decizie asupra strategiilor și a politicilor fundamentale ale partidului.
2. Comisiile de specialitate se formează la nivel local, acolo unde este cazul, precum și la nivel județean și național.
3. Comisiile de specialitate sunt formate din specialiști în domeniile pe care le acoperă, membri ai PDU, precum și din afara PDU.
4. Comisiile de specialitate de la nivel național emit avize consultative pentru candidații la funcțiile de secretar de stat și ministru.
5. Modul de desfășurare a activității în interiorul comisiilor de specialitate este prezentat în regulamentul propriu, aprobat de CN, la propunerea BEx.

Art. 56

Comisiile de specialitate sunt:
1. apărare și siguranță națională;
2. administrație, ordine publică și siguranța cetățeanului;
3. justiție și drepturi cetățenești;
4. politică externă;
5. buget și politici fiscale;
6. sănătate;
7. educație, cercetare, tineret si sport;
8. muncă, familie și protecție socială;
9. economie, energie și mediu de afaceri;
10. agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară;
11. infrastructură de transport;
12. comunicații și societate informațională ;
13. mediu, ape și silvicultură;
14. fonduri europene si dezvoltare regională;
15. cultură, culte, minorități;
16. Comisia pentru românii de pretutindeni.

MIJLOACELE FINANCIARE ŞI PATRIMONIUL PARTIDULUI

Art. 57

1.În scopul realizării sarcinilor statutare şi a Programului, Partidul poate dispune de patrimoniu şi de surse de finanţare.
2. Sursele de finanţare ale Partidului Politic sunt:
a.cotizaţiile de membru al Partidului Politic;
b.donaţiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive, sau alte manifestări de masă organizate de partid;
c.subvenţiile de la bugetul de stat, potrivit legii bugetare anuale;
d.alte venituri legal obţinute.
3. Cotizaţiile de membru al Partidului sunt încasate în mărimea stabilită de către Consiliul Politic Naţional.
4. Responsabil pentru utilizarea legală a fondurilor Partidului Politic este Preşedintele Partidului Politic.
5.Veniturile Partidului Politic nu pot fi repartizate între membrii acesteia.

Atribuţiile Preşedintelui PDU

Art. 58

Preşedintele PDU are următoarele atribuţii:
1. exprimă mesajul politic al Partidului Politic;
2. asigură dialogul politic al Partidului Politic cu alte partide şi formaţiuni socialpolitice din ţară şi de peste hotare;
3.dirijează şi asigură activitatea aparatului şi structurilor Partidului Politic;
4.prezidează lucrările Congresului şi prezintă rapoarte;
5.prezidează şedinţele Consiliului Politic Naţional şi ale Biroului Permanent Central;
6.reprezintă Partidul Politic în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi internaţionale;
7.informează Consiliul Politic Naţional asupra luării de măsuri disciplinare în corespundere cu prevederile prezentului Statut;
8.semnează şi prezintă la Comisia Electorală Centrală lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament, precum şi modificările efectuate în listă;
9.propune candidaturile şi pentru funcţiile de prim-vicepreşedinţi, vicepreşedinţi şi de Secretar general a Partidului Politic;
10.exercită alte atribuţii prevăzute de Statut. ;

Atribuţiile Prim-vicepreşedintelui PDU

Art. 59

Prim-vicepreşedintele PDU are următoarele atribuţii:
1.îndeplineşte atribuţiile Preşedintelui partidului în cazul absenţei acestuia sau prin delegare;
2. este membru din oficiu al Consiliului Politic Naţional şi Biroului Permanent Central;
3.asigură coordonarea şi funcţionarea performantă a organismelor centrale de conducere a partidului;
4.prezidează şi conduce şedinţele organismelor de conducere ale partidului la care participă în absenţa preşedintelui;
5.reprezintă partidul în relaţiile oficiale în situaţia delegării de către preşedintele partidului

Art. 60

La nivel național, PDU are următoarele organisme de conducere:
a) Congresul PDU (CON)
b) Consiliul Național (CN)
c) Biroul Politic Național (BPN)
d) Biroul Executiv (Bex)

Art. 61

Congresul PDU (CON):
1. Congresul PDU (CON) este organismul suprem de conducere al PDU, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2. Congresul PDU este unica instanță care stabilește linia politică generală a partidului, alege Moțiunea, președinții CA și CNRC și adoptă și modifică Statutul.
3. Congresul PDU dezbate rapoartele CN, CA și CNRC precum și litigii și alte probleme de competența sa.

Convocarea și delegații

Art. 62

1. Congresul PDU se întrunește o dată la patru ani, la convocarea CN.
2. Ulterior alegerilor parlamentare, cu cel puțin 60 de zile înainte, CN în funcție, la propunerea BEx, stabilește:
a) locul și data CON; data desfășurării nu poate depăși data de 31 iulie a anului următor anului în care se desfășoară alegerile parlamentare.
b) timpul de desfășurare;
c) numărul de delegați și invitați;
d) componența nominală a Comisiei de Organizare a CON (COCON), formată din 5 persoane.
3. Numărul de delegați la CON nu poate fi mai mic de 1000. Aceștia sunt delegați de drept și delegați aleși în organizațiile județene.
Numărul delegaților aleși trebuie să fie mai mare decât numărul delegaților de drept.

Art. 63

Sunt delegați de drept:
a) membrii CN în funcție;
b) membrii CNSR, CA și ai CNRC în funcție.

Art. 64

1. Fiecare CDJ la propunerea BPJ alege un număr de delegați în conformitate cu norma de reprezentare hotărâtă de COCON – având în vedere, în principal, rezultatele electorale.
2. Alegerile în organizațiile locale și județene, inclusiv în organizațiile interne se vor organiza cu cel puțin 45 zile înainte de data CON.

Moțiuni

Art. 65

Moțiunile sunt alternative programatice în privința liniei politice a partidului. Fiecare moțiune va cuprinde idei care promovează valorile creștin-democratice, liberale și conservatoare.

Art. 66

Moțiunea câștigătoare devine Programul de acțiune politică al PDU pentru următorii ani, până la următoarea CON în care se alege un președinte al PDU.

Art. 67

1. Membrii care doresc să promoveze o moțiune trebuie să depună proiectul acesteia la COCON, cu cel puțin 30 de zile înainte de desfășurarea CON, însoțit de numele liderului și semnăturile a 35 de membri care formează grupul de promovare.
2. Analiza în COCON se face în termen de maximum 3 zile, în prezența a 3 reprezentanți ai grupului de promovare a moțiunii respective.

Art. 68

În termen de 5 zile de la data depunerii, liderii moțiunilor trebuie să primească de la COCON, în scris, acceptarea proiectelor de moțiune ce reprezintă confirmarea îndeplinirii condițiilor de formă necesare pentru introducerea moțiunii.

Art. 69

Dacă COCON nu acceptă un proiect de moțiune, în cel mult 3 zile de la primirea răspunsului, liderul moțiunii poate face apel la BPN, care este obligat să se întrunească în cel mult 7 zile de la primirea sesizării și să dea soluția care rămâne definitivă.

Art. 70

Numai proiectele acceptate pot fi difuzate organizațiilor județene prin grija liderului și a grupului de promovare.

Art. 71

1. BPJ organizează dezbateri asupra tuturor proiectelor de moțiune la cererea liderilor moțiunilor, cu cel puțin 10 zile înaintea datei de desfășurare a CON, invitând la dezbatere pe toți membri CDJ.
2. La aceste dezbateri nu este necesară întrunirea majorității membrilor CDJ.
3. Proiectele de moțiune sunt susținute de lideri sau de membri ai grupurilor de promovare.
4. Cu cel puțin 7 zile înainte de data convocării CON, CDJ, întrunit statutar, se pronunță prin vot secret, pentru susținerea uneia sau mai multor moțiuni.
5. Susținerea unei moțiuni se stabilește prin votul secret al majorității celor prezenți.
6. Decizia se transmite de îndată COCON.
7. CDJ nu poate da mandat imperativ delegaților la CON pentru a vota sau nu o anumită moțiune.

Art. 72

1. Un proiect de moțiune devine moțiune acceptată ce se dezbate în CON dacă întrunește – în conformitate cu Art. 71 – susținerea a cel puțin 10 CDJ.
2. Liderii moțiunilor ce au întrunit susținerea a cel puțin 10 CDJ transmit, în scris, COCON, cu cel puțin 5 zile înaintea datei de desfășurare a CON, lista cu numele a cel mult 5 purtători de cuvânt dintre membrii grupului de promovare, care vor susține moțiunea în cadrul dezbaterilor din cadrul CON.
3. Termenele de la Art. 68-73 sunt termene de decădere.

Art. 73

1. Dacă la termenul fixat prin Art. 68 nu s-a depus niciun proiect de moțiune, funcția de președinte al PDU devine vacantă imediat.
2. În caz de vacantare a funcției de președinte al partidului, CN se întrunește în cel mult 5 zile și numește un Comitet Dirigent format din cei patru prim-vicepreședinți și secretarul general, care urmează să îndeplinească, pentru maximum 60 de zile, atribuțiile curente ale președintelui, perioada în care se organizează o nouă CON. Comitetul Dirigent ia hotărâri prin consens.

Alegerile în Congresul PDU

Art. 74

1. CON este legal constituită dacă sunt prezenți mai mult de două treimi din numărul delegaților.
2. În CON se aleg prin votul secret al delegaților prezenți:
a) una dintre moțiunile prezentate și Președintele PDU;
b) președintele CA;
c) președintele CNRC. 18

Art. 75

Moțiunea câștigătoare devine Programul Politic de acțiune al PDU.

Art. 76

1. Pentru alegerea moțiunii se organizează dezbateri în plenul CON și eventual pe secțiuni.
2. Moțiunile sunt prezentate, în perioade de timp egale, de către liderul moțiunii și reprezentanții săi desemnați conform Art. 73 alin (2). Perioada de timp este stabilită de către COCON. Ordinea de prezentare se stabilește de COCON prin tragere la sorți în prezența a unui reprezentant din partea fiecărei moțiuni acceptate. Dezbaterile sunt conduse de președintele COCON care nu poate face parte din grupul de promovare a niciunei moțiuni.
3. În cursul dezbaterilor, liderul și reprezentanții săi vor răspunde și la întrebările delegaților.

Art. 77

1. Pentru alegerile din CON se întocmesc trei buletine de vot pe care se înscriu:
a) titlurile moțiunilor care se dezbat și numele liderilor acestora;
b) candidații pentru funcția de președinte al CA;
c) candidații pentru funcția de președinte al CNRC.
2. Votul delegaților este secret. Ei vor opta:
a) pentru sau împotriva moțiunii, când există o singură moțiune, și unul dintre candidații pentru funcția de președinte al CA, respectiv unul dintre candidații pentru funcția de președinte al CNRC;
b) pentru una dintre moțiunile prezentate, când există mai multe moțiuni, unul dintre candidații pentru funcția de președinte al CA, respectiv unul dintre candidații pentru funcția de președinte al CNRC;
3. Dacă niciuna dintre moțiuni nu obține majoritatea voturilor valabil exprimate, se realizează un al doilea tur de scrutin, între primele două moțiuni, în ordinea voturilor.
4. Sunt aleși președinți ai CA și CNRC candidații cu cel mai mare număr de voturi.
5. Liderul moțiunii care obține majoritatea voturilor valabil exprimate, în turul 1 sau în turul al doilea, este declarat Președinte al PDU. Membrii grupului de promovare devin membri ai CN.
6. De la moțiunile care nu au obținut majoritatea voturilor, dar au obținut cel puțin 10% din voturile valabil exprimate la primul tur de scrutin, liderul și un număr proporțional de susținători dintre membrii grupului de promovare, dar nu mai puțin de 5, desemnați de către liderul moțiunii, vor deveni membri ai CN.

Congresul PDU Extraordinar

Art. 78

În situații speciale se poate convoca CON Extraordinar (CONE). CN hotărăște convocarea CONE prin votul majorității membrilor prezenți, la cererea:
a) Președintelui partidului;
b) majorității membrilor BPN;
c) majorității președinților BPJ, cu acordul BPJ respective.
Pentru CONE nu este necesară respectarea termenelor prevăzute pentru CON. Toate aspectele organizatorice legate de convocarea și desfășurarea CONE, inclusiv posibilitatea depunerii de moțiuni, se stabilesc în CN care hotărăște convocarea.

Consiliul Național- Funcția și atribuțiile

Art. 79

1. Consiliul Național (CN) este organismul de conducere, decizie politică și organizatorică al PDU în perioada dintre Convențiile Naționale. În acest sens, CN poate adopta orice hotărâre de competența CON, cu excepția adoptării de noi moțiuni, a unui nou Statut sau alegerii unor noi președinți ai CA și CNRC.
2. CN adoptă hotărâri în prezența majorității membrilor, cu majoritatea voturilor exprimate, dacă prin dispoziții speciale ale prezentului Statut nu se prevede altfel.

Art. 80

1. În cazul în care împrejurările impun de urgență o schimbare majoră a Programului Partidului sau a Statutului, CN poate adopta astfel de hotărâri cu obligația de a le supune ratificării Congresului PDU, in termen de 60 zile
2. Hotărârile de la alineatul 1. se adoptă cu 2/3 din voturile exprimate.

Art. 81

CN are următoarele atribuții:
a) adoptă măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului PDU;
b) analizează și aprobă, la propunerea BEx, adaptările și actualizările aduse Programului politic în vigoare în raport cu evoluția situației economico-sociale din țară, precum și a situației internaționale;
c) adoptă și aplică Programul de guvernare, precum și programele și politicile sectoriale ale partidului, în funcție de evoluția social-politică a țării;
d) alege, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidatul PDU la funcția de prim-ministru;
e) analizează activitatea BEx și adoptă măsurile care se impun;
f) analizează rapoartele BEx sau BPN privind activitatea parlamentară, guvernarea țării precum și cele referitoare la alte probleme majore, adoptând măsurile ce se impun;
g) aprobă propunerile BEx sau BPN privind politica electorală la nivel național, cu prilejul alegerilor locale, parlamentare sau prezidențiale;
h) aprobă, la propunerea BEx, regulamentele prevăzute în competența sa prin prezentul Statut;
i) analizează informările CNRC, CA și ale CNSR, adoptând hotărârile sau instrucțiunile care devin obligatorii pentru BP;
j) hotărăște asupra sancțiunilor de competența sa și poate propune CON sancționarea membrilor ce ocupă funcții alese de către CON;
k) alege, prin vot secret, în prima ședință după ce CON a adoptat o moțiune, și ori de câte ori este necesar, prim-vicepreședinții, secretarul general, la propunerea președintelui, vicepreședinții, membrii BEx, membrii CA și CNRC;
l) demite prin vot secret, pe orice membru al BEx, ales în CN, la propunerea președintelui partidului, a BEx sau la propunerea a cel puțin 1/4 din președinții BPJ cu acordul BPJ respective;
m) validează rezultatul alegerilor interne privind candidatul PDU la funcția de președinte al României;
n) convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară, după caz, Congresul PDU;
o) angajează răspunderea politică a BEx cu excepția Președintelui partidului, adoptând în acest sens o moțiune de neîncredere la propunerea a cel puțin 1/3 din 20 membrii CN care se va adopta cu votul majorității absolute a membrilor săi. În cazul adoptării, BEx este demis și au loc noi alegeri;
p) modifică componența proprie, prin cooptarea reprezentanților altor formațiuni politice cu care PDU încheie colaborări, afilieri sau fuziuni;
q) aprobă și anulează alianțele politice, electorale și politica de coaliție parlamentară și/sau guvernamentală;
r) stabilește adresa Sediului Central al partidului;
s) între Congrese stabilește însemnul permanent și semnul electoral al partidului;
t) atribuie sau retrage calitatea de Președinte sau de membru de onoare al PDU, la propunerea Biroului Politic Național.

Componența Consiliului Național

Art. 82

1. Membri aleși de CDJ, după norma de reprezentare stabilită de către BEx, în conformitate cu rezultatele electorale, situația specifică a populației din fiecare județ și municipiul București, numărul de membri, precum și cu o reprezentare corespunzătoare a femeilor și tinerilor.
2. Membrii aleși vor putea fi înlocuiți în oricare moment de același organism care ia desemnat, sub rezerva unei comunicări scrise către COCON.

Art. 83

CN poate stabili prin vot participarea la reuniunile sale și a altor persoane, la propunerea BEx.

Convocarea Consiliului Național

Art. 84

CN se reunește semestrial sau ori de câte ori este nevoie.
Convocarea pentru ședințele ordinare este făcută de BEx.
Pentru ședințe extraordinare CN poate fi convocat la cererea:
a) BP;
b) Președintelui partidului;
c) a cel puțin 1/3 din președinții BPJ, cu acordul BPJ respective.
Ședințele ordinare ale CN se anunță cu minimum 7 zile, iar cele extraordinare cu minimum 48 ore înainte de data convocării.

Biroul Politic Național

Art.85

1. Biroul Politic Național (BPN) este organismul de conducere a activității PDU în perioada dintre ședințele CON și este format din membrii BEx, președinții organizațiilor de nivel județean si trezorierul.
La ședințele BPN participă cu drept de vot:
a) președinții la nivel național ai organizațiilor interne;
b) Fostii presedinti ai partidului.
2. La reuniunile BPN participă de drept Președinții CNSR, CA și CNRC, fară drept de vot.
3. BPN se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Președintelui partidului, a mai mult de jumătate din membrii BEx, a mai mult de un sfert dintre membrii săi sau mai mult de jumătate dintre președinții BPJ.

Art. 86

Atribuțiile Biroul Politic Național (BPN) sunt:
a) aprobă acțiunile politice curente ale partidului, precum și modul de coordonare a programelor politice sectoriale, propuse de către BP;
b) aprobă inițierea și punerea în practică de către BEx a politicii de alianțe a partidului;
c) propune CN încheierea unor alianțe electorale politice și/sau electorale, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum și politica de coaliție parlamentară și/sau guvernamentală;
d) aprobă principiile de bază și limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanții partidului, la propunerea BP;
e) la propunerea BEx, prin derogare de la prevederile statutului, poate coopta în funcții de conducere ale PDU personalități ale vieții politice, sociale, economice, culturale;
f) stabilește candidatul la funcția de președinte al Camerei Deputaților și pe cel la funcția de președinte al Senatului, la propunerea BP;
g) propune CN persoana desemnată de BEx pentru formarea Guvernului; alege, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidații PDU la funcțiile de ministru și cele asimilate funcției de ministru;
h)validează candidații la alegerile parlamentare și europene la propunerea Consiliilor de Coordonare judeteană. Hotărârea este definitivă.
i)analizează modul de transpunere în practică a politicii partidului în teritoriu;
j) hotărăște direcțiile principale pe baza cărora își desfășoară activitatea organizațiile teritoriale;
k)analizează și aprobă rapoartele de activitate ale BEx, ale grupurilor parlamentare și ale parlamentarilor europeni;
l) poate solicita rapoarte de activitate de la persoanele numite de partid în Guvern și în administrația publică centrală;
m)validează, la propunerea CCJ, candidații pentru funcțiile de primari ai municipiilor reședințe de județ, sectoarelor Municipiului București, primar general al Municipiului București.
n)poate adopta propunerea de sancționare a membrilor care ocupă funcții alese în CON și o transmite către CN;
o)îndeplinește orice sarcini atribuite de CN sau CON;
p)aprobă, la propunerea BEx, retragerea din Guvern a unora sau a tuturor membrilor PDU, după caz.
q)analizează, coordonează, sprijină și evaluează activitatea filialelor teritoriale și dispune măsurile ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PDU; poate hotărî demiterea președinților BPJ și/sau dizolvarea BPJ, în cazul încălcării grave a hotărârilor sau deciziilor partidului, cu votul a 2/3 din membrii BPN.
r)stabilește tactica și strategia activității guvernamentale a partidului și analizează activitatea reprezentanților săi în autoritățile administrației publice centrale;

Art. 87

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, BPN adoptă decizii cu votul majorității membrilor prezenți, cvorumul de ședință verificându-se la începutul fiecărei î ntruniri. Biroul Executiv (BEx)-Funcția și atribuțiile

Art. 88

BEx este organismul permanent de conducere a activității partidului între două ședințe consecutive ale BPN.

Art. 89

1. BEx are următoarele atribuții:
a) organizează și conduce întreaga activitate internă și internațională a partidului între două ședințe consecutive ale BPN;
b)adoptă și urmărește punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a deciziilor și hotărârilor organismelor de conducere ale partidului la nivel național;
c) definește linia politică concretă și prioritățile partidului, coordonează între ele programele politice sectoriale și le propune spre analiză și aprobare BPN sau, după caz, CN;
d)elaborează metodele și asigură mijloacele pentru realizarea programelor politice ale partidului;
e)ratifică liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României și din Parlamentul European;
f)ratifică candidaturile pentru funcțiile eligibile din Camerele Parlamentului;
g)stabilește strategia activității parlamentare a partidului și, în acest context, adoptă programele legislative și avizează principalele inițiative legislative ale partidului; coordonează și evaluează activitatea parlamentarilor europeni;
h)monitorizează și analizează activitatea autorităților statului și adoptă măsurile care se impun ca reacție la acțiunile acestora;
i)stabilește politica de urmat față de instituțiile statului;
j)supune spre aprobarea BPN principiile de bază și limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanții partidului și supune, ulterior ratificării în prima ședință a CN, rezultatele negocierilor respective;
k)organizează relațiile cu alte partide, grupări și formațiuni politice, sindicate, precum și cu organismele și structurile administrației locale și ale societății civile;
l)inițiază, cu aprobarea BPN sau, după caz, CN, politicile de alianțe ale partidului ori încheierea unor alianțe electorale, inclusiv cele cu liste de candidați comune, precum și politica de coaliție parlamentară și guvernamentală;
m)conduce, îndrumă și coordonează activitatea tuturor organismelor partidului, cu excepția BPN, CN, CON, CNSR,CA și CNRE;
n)concepe, coordonează și propune CN modul de pregătire și desfășurare a campaniilor electorale și stabilește coordonatorii campaniilor electorale la nivel național;
o)propune BPN candidatul partidului la funcția de prim-ministru;
p)stabilește mandatul prin care miniștrii duc la îndeplinire politicile PDU;
q)sancționează membrii de partid cu funcții alese sau numite în interiorul partidului sau dobândite prin susținerea partidului, cu excepția celor aleși în CN și CON;
r)îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut, putând întreprinde totodată orice alte măsuri concrete necesare îndeplinirii obligațiilor sale statutare;
s)coordonează activitatea Comisiei Naționale de Politici Publice;
ş)elaborează, cu consultarea CNSR, și propune spre aprobarea BPN regulamentul privind cariera politică și Codul Etic;
t)aprobă și revocă, la propunerea președintelui, purtătorul de cuvânt al partidului; alege trezorierul partidului.
ţ) stabilește calendarul desfășurării Comitetelor de Coordonare Județene.
2. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, BEx adoptă decizii cu votul majorității. membrilor prezenți, cvorumul de ședință verificându-se la începutul fiecărei întruniri

Componența și structura Biroului Executiv

Art. 90

BEx este compus din :
1) Președintele partidului;
2) 4 prim-vicepreședinți responsabili pentru următoarele domenii:
a. Strategii politice;
b. Comunicare;
c. Mediul de afaceri, societatea civilă;
d. Relații internaționale.
3) secretarul general;
4) vicepreședinți:
a. vicepreședinți coordonatori ai comisiilor de specialitate pentru următoarele domenii:
1. Politică externă, apărare, siguranța națională.
2. Administrație, ordine publică și siguranța cetățeanului, fonduri europene și dezvoltare regională.
3. Justiție și drepturi cetățenești.
4. Buget și politici fiscale, economie, energie și mediu de afaceri.
5. Sănătate, muncă, familie și protecție socială.
6. Educație, cercetare, tineret și sport, cultură, culte, minorități.
7. Agricultură, dezvoltare rurală, industrie alimentară și mediu, ape și silvicultură.
8. Infrastructura de transport, comunicații și societate informațională.
b) 8 vicepreședinți pe regiunile de dezvoltare;
5) 16 membri, cu rang de vicepreședinți politici.
6) Președintele
La ședințele BEx participă fără drept de vot:
a) liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României și Parlamentul European;
b) președinții la nivel național ai organizațiilor interne;

Art. 91

1. BEx este sprijinit în activitatea sa de personal angajat cu atribuții specifice. Componența și organizarea acestui personal sunt prezentate în ROLJ.

Alegerea Biroului Executiv

Art. 92

1. În prima ședință a CN, convocată după CON, în care s-a votat o moțiune, vor fi aleși prin votul secret al majorității delegaților, conform procedurilor de mai jos, secretarul general, la propunerea președintelui, prim-vicepreședinții, vicepreședinții, membrii BEx, trezorierul și membrii comisiilor CA și CNRC.
2. Candidaturile se depun pe funcții, în scris, la Secretariatul General.
3. Alegerea se face succesiv: în prima etapă secretarul general, la propunerea președintelui, și prim-vicepreședinții, în a doua etapă vicepreședinții, membrii, trezorierul și membrii CA și CNRC. În cadrul unei etape de vot, candidații vor opta pentru o singură funcție.
4. Se întocmește 1 buletin de vot pe care se înscrie candidatul propus de președinte la funcția de secretar general. Secretarul general este ales cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
5. Se întocmesc buletinele de vot pe care se înscriu candidații la funcțiile de primvicepreședinte, pe fiecare domeniu de responsabilitate. Sunt aleși prim-vicepreședinți, pe fiecare domeniu, candidații care au întrunit cel mai mare număr de voturi;
6. Se întocmesc buletine de vot, câte unul pentru fiecare departament, pe care se înscriu candidații la funcțiile de vicepreședinți responsabili pentru departamente.
Se întocmesc buletine de vot pe care se înscriu candidații pentru funcțiile de vicepreședinți responsabili pentru regiuni de dezvoltare.
Se întocmește 1 buletin de vot cu candidații la funcția de trezorier.
Sunt aleși vicepreședinți responsabili pentru departamente candidații care au întrunit cel mai mare număr de voturi, pentru departamentul respectiv.
Buletinele de vot pentru funcțiile de vicepreședinți responsabili pentru regiunile de dezvoltare vor fi votate de delegații din organizațiile aparținând regiunii de dezvoltare respective. Sunt aleși vicepreședinți responsabili pentru regiunile de dezvoltare candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi în fiecare regiune.
Este ales trezorier candidatul cu cel mai mare număr de voturi.
7. Se întocmesc 2 buletine de vot pe care se înscriu candidații la CA și CNRC.
8. Ori de câte ori este necesar, CN va completa BEx, procedând în conformitate cu alineatele precedente.

Responsabilitățile în Biroul Executiv

Art. 93

Președintele PDU este garantul înfăptuirii Programului politic, al respectării și aplicării Statutului și al păstrării identității, unității și prestigiului partidului. Președintele PDU este persoana care sintetizează elementele de identificare ale partidului și, totodată, simbolizează valorile sale ideologice și politice fundamentale. În acest sens, el este liderul doctrinar și de imagine al partidului.

Art. 94

1. Președintele partidului exercită conducerea și coordonează activitatea organismelor la nivel național, având următoarele competente:
a) garantează aplicarea Statutului și a Programului Partidului, supunând dezbaterii și deciziei organismelor competente neconcordanțele sesizate;
b) identifică actualizările care sunt necesare spre a menține în concordanță Programul Partidului cu evoluția situației economico-sociale din țară, precum și cu situația internațională și le supune dezbaterii și deciziei organismelor de conducere națională, potrivit competențelor ce le revin acestora;
c) reprezintă partidul în cadrul relațiilor oficiale interne și externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere națională, potrivit competențelor ce le revin;
d) face declarații în numele partidului;
e) prezidează lucrările CON, CN, BPN și BEx la care este prezent;
f) conduce negocierile politice purtate în numele PDU;
h) emite dispoziții pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor CN și a deciziilor BPN și BP;
i) prezintă, periodic, în CN rapoarte asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor politice angajate prin Programul Partidului;
j) propune, motivat, organismului de decizie competent demiterea din funcție a oricărei persoane care deține funcții de conducere în partid;
k) coordonează activitatea Guvernului Alternativă, prezidează întrunirile conducerii PDU cu membrii Guvernului sau reuniunile Guvernului Alternativă;
l) poate să-și aleagă consilieri politici, ale căror funcții și atribuții sunt onorifice;
m) poate invita la ședințele BEx anumite persoane pentru a participa la dezbateri, cu aprobarea Bex.
2. În situația în care Președintele este în imposibilitatea de a-și exercita, din motive obiective și temporare, funcția, responsabilitățile acestei funcții se asigură de către un prim-vicepreședinte desemnat de Bex.

Art. 95

1. În îndeplinirea funcțiilor sale, prim-vicepreședinții partidului au următoarele competențe:
a) Prim-vicepreședintele pentru strategii politice coordonează activitatea, precum și punerea în practică a hotărârilor CN și a deciziilor BPN și BEx aferente departamentului strategii și relații politice; coordonează activitatea grupurilor parlamentare din Parlamentul României în vederea integrării activității acestora în acțiunea unitară a partidului;
b) Prim-vicepreședintele pentru comunicare coordonează activitatea, precum și punerea în practică a hotărârilor CN și deciziilor BPN și BEx aferente departamentului imagine, comunicare, relații cu mass-media și purtător de cuvânt; elaborează strategia de comunicare a PDU;
c) Prim-vicepreședintele pentru mediu de afaceri și societatea civilă coordonează activitatea, precum și punerea în practică a hotărârilor CN și a deciziilor BPN și BEx referitoare la relațiile cu sindicate, patronate, organizații neguvernamentale și grupuri de cetățeni; coordonează activitatea organizațiilor interne și a Senatului PDU în vederea integrării activității acestora în acțiunea unitară a partidului.
d) Prim-vicepreședintele pentru relații internaționale coordonează relația cu Partidul Popular European și cu grupul parlamentarilor PDU în Parlamentul European, precum și relația cu partide politice partenere. In subordinea acestuia, se constituie departamentul de relații internaționale al PDU. Componența si organizarea departamentului vor fi hotărâte de BPN la propunerea primvicepreședintelui pentru relații internaționale.
2. Prezidează, prin desemnare de către președinte, ședințele CN, BPN și BEx în absența președintelui partidului;
3. Reprezintă partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne și externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere națională, potrivit competențelor ce le revin;
4. Îndeplinesc orice atribuții delegate de către președintele partidului.

Art. 96

1. Secretarul general coordonează activitatea de organizare. Este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor CN și a deciziilor BPN și BEx. Desemnează secretarii generali adjuncți, secretarul internațional și secretarii regionali.
Coordonează activitatea din organizațiile județene, a secretarilor generali adjuncți și implementează programele și proiectele politice aprobate de CN, BPN și BEx.
2. Secretarul general răspunde de sistemul informațional și de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central și filialele teritoriale și răspunde de gestiunea patrimoniului partidului.
3. Secretarii generali-adjuncți sunt responsabili pentru activitatea de cancelarie, patrimoniu, activități electorale, gestionarea carierei membrilor respectiv relațiile internaționale; atribuirea responsabilităților se face de către secretarul general; secretarii generali adjuncți coordonează activitatea secretarilor generali adjuncți județeni.
4. Secretarii regionali primesc atribuții de la secretarul general și își desfășoară activitatea în coordonarea vicepreședinților regionali.

Art. 97

1. Vicepreședinții sunt liderii acțiunii politice și de imagine ai partidului, putând exprima public poziția partidului în legătură cu temele politice de actualitate.
2. Vicepreședinții responsabili pentru domenii activitatea comisiilor de specialitate corespunzătoare; sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul respectiv.
3. Vicepreședinții pentru regiunile de dezvoltare sunt responsabili de activitatea Filialelor Județene (Sector, Municipiul București) din regiunea în care au fost aleși. Urmăresc activitatea organizatorică și punerea în aplicare a deciziilor și hotărârilor forurilor de conducere ale partidului în respectivele Filiale Județene.

Art. 98

1. Vicepreședinții sunt liderii acțiunii politice și de imagine ai partidului, putând exprima public poziția partidului în legătură cu temele politice de actualitate.
2. Vicepreședinții responsabili pentru domenii privind activitatea comisiilor de specialitate corespunzătoare- sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul respectiv.
3. Vicepreședinții pentru regiunile de dezvoltare sunt responsabili de activitatea Filialelor Județene (Sector, Municipiul București) din regiunea în care au fost aleși. Urmăresc activitatea organizatorică și punerea în aplicare a deciziilor și hotărârilor forurilor de conducere ale partidului în respectivele Filiale Județene.

Art. 99

Trezorierul răspunde de gestionarea resurselor financiare ale partidului.

Funcționarea Biroului Executiv

Art. 100

1. BEx se reunește, săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la propunerea Președintelui sau a jumătate plus unul din numărul membrilor BEx.
2. Lucrările BEx se desfășoară valabil în prezența majorității membrilor, sub conducerea Președintelui partidului sau, în lipsa acestuia, a unui prim-vicepreședinte desemnat de președinte.
3. Deciziile BEx se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 101

1. Membrii BEx sunt solidar răspunzători în întreaga activitate a acestuia.
2. Membrii BEx răspund, de asemenea, în nume propriu în fața CN pentru activitatea desfășurată.
3. Organizarea și funcționarea BEx sunt prevăzute în regulamentul Bex.

Comisia Națională pentru Statut și Regulamente

Art. 102

1. Comisia Națională pentru Statut și Regulamente (CNSR) este compusă dintrun președinte și membri aleși de BPN la propunerea Președintelui;
2. CNSR propune CN, în cazul în care este necesar, modificarea Statutului;
3. CNSR elaborează regulamentele atribuite în competența sa de prezentul statut și verifică concordanța cu statutul partidului a tuturor regulamentelor elaborate ca urmare a cerințelor prezentului statut.
4. Comisia poate fi sesizată de organisme ale partidului în legătură cu neclarități în interpretarea și aplicarea prevederilor Statutului și a regulamentelor adoptate pe baza acestuia; soluția CNSR este obligatorie în interpretarea și aplicarea prevederilor Statutului în cazul respectiv și în toate celelalte cazuri similare viitoare.
5. În termen de maximum 30 de zile, CNSR va soluționa sesizarea respectivă. Hotărârea CNSR este definitivă.
6. Președintele CNSR nu poate avea nicio altă funcție de nivel național în partid. Membrii aleși ai CNSR vor demisiona din orice altă funcție de nivel național din partid, în cel mult 10 zile de la alegere.
7. În prima reuniune, CNSR alege, dintre membrii săi, un vicepreședinte și un secretar și elaborează Regulamentul CNSR, pe care îl supune avizului BEx și aprobării BPN.
8. CNSR prezintă un raport CON și, anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte CN. CNSR poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BEx, BPN sau CN a problemelor care țin de activitatea sa.

Curtea de Arbitraj

Art. 103

1. Curtea de Arbitraj (CA) este instanța supremă a partidului având atribuții privind:
a) respectarea prevederilor Statutului și ale Codului Etic;
b) soluționarea contestațiilor privind sancțiunile disciplinare;
c) soluționarea tuturor contestațiilor repartizate în competența sa de prezentul statut.
2. Curtea de Arbitraj este garantul respectării prevederilor Statutului, precum și a regulamentelor adoptate pe baza și pentru aplicarea acestuia, de către organismele și membrii partidului.

Art. 104

1. CA poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanța dintre decizii sau hotărâri ale organismelor de conducere ale partidului și prevederile Statutului, în legătură cu încălcări ale drepturilor membrilor partidului recunoscute prin Statut sau cu privire la încălcarea criteriilor privind cariera politică, prevăzute în regulamentul privind cariera politică.
2. Comisia poate fi sesizată sau se poate sesiza în legătură cu încălcarea Codului de etică de către membrii PDU.
3. Comisia avizează, la cererea BEx, asupra candidaturilor propuse pentru alegerile parlamentare, europene și pentru funcțiile în Guvern și în administrația publică centrală.
4. În cazul în care CA consideră că o decizie sau o hotărâre ori anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva decizie sau hotărâre ori respectivele prevederi ale acesteia nu își mai produc efectele pentru viitor, fiind considerate anulate.
5. CA decide în cazurile de încălcare a Statutului, dă sancțiuni și rezolvă contestații la sancțiuni, conform prevederilor prezentului Statut.

Art. 105

1. CA este compusă dintr-un președinte ales de CON și membri aleși de CN.
2. Președintele CA nu poate avea nicio altă funcție de nivel național în partid. Membrii aleși ai CA vor demisiona din orice altă funcție de nivel național din partid, în cel mult 10 zile de la alegere.
3. În prima reuniune, CA alege, dintre membrii săi, vicepreședinți responsabili pentru regiuni de dezvoltare și elaborează Regulamentul CA, pe care îl supune avizului BEx și aprobării CN.
4. CA prezintă un raport CON și, anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte CN. CA poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BEx, BPN sau CN a problemelor care țin de activitatea sa.

Art. 106

1. În fiecare filială județeană, în Filiala Municipiului București și în Filiala Diaspora se alege o Comisie de Arbitraj (CoAJ) compusă dintr-un președinte ales de CCJ (CCMB) și membri aleși de CDJ (CDMB).
2. Președintele CoAJ nu poate avea nicio altă funcție de nivel județean (Municipiul București, Diaspora) în partid. Membrii aleși ai CoAJ vor demisiona din orice altă funcție de nivel județean (Municipiul București) din partid, în cel mult 10 zile de la alegere.
3. În textul acestui Statut mențiunea CoAJ se asimilează cu CoAMB și cu CoAD.
4. În prima sa reuniune, membrii CoAJ aleg, din rândurile lor, un vicepreședinte și un secretar.
5. CoAJ sunt subordonate CA și funcționează după prevederile aceluiași regulament.

Art. 107

1. Corespunzător atribuțiilor ce revin CA, CoAJ poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanța dintre decizii sau hotărâri ale CCL, BPL, BPJ sau CDJ și prevederile Statutului.
2. În cazul în care CoAJ consideră că o decizie sau o hotărâre a unui organism prevăzut de alin (1), sau anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva decizie sau hotărâre, ori respectivele prevederi ale acesteia nu îşi mai produc efectele pentru viitor, fiind considerate anulate.

Art. 108

1. CA, respectiv CoAJ (CoAMB), se poate autosesiza sau poate fi sesizată referitor la încălcarea drepturilor și obligațiilor membrilor.
2. În cazul membrilor care ocupă funcții la nivel național – cu excepția celor aleși la Congresul PDU (CON) – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, doar CA poate fi sesizată sau se poate autosesiza ca primă instanță.
3. În cazul membrilor care nu ocupă funcții la nivel național, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, doar CoAJ (CoAMB) poate fi sesizată sau se poate autosesiza ca primă instanță.
4. În termen de 10 zile de la sesizare sau autosesizare, CA, respectiv CoAJ (CoAMB), decide dacă respinge sesizarea sau dacă există elementele constitutive ale încălcării obligațiilor.
5. Dacă CA, respectiv CoAJ (CoAMB), constată întrunirea elementelor constitutive ale încălcării obligațiilor, notifică în scris, în termen de 5 zile, membrul luat în discuție. Acesta are dreptul de a fi audiat şi de a folosi în apărarea lui toate mijloacele de probă.
6. CA, respectiv CoAJ (CoAMB), este obligată să se pronunțe și să comunice celui în cauză, în scris, soluția adoptată, în cel mult 30 de zile de la primirea notificării de către membrul de partid luat în discuție.
7. Hotarârea CoAJ poate fi atacată în termen de 10 zile la CCJ (CCMB) care trebuie să rezolve contestația în termen de 30 de zile. Hotărârea CCJ (CCMB) este atacabilă, prin recurs, în cel mult 10 zile de la primire la CA. CA va comunica, în scris, celui în cauză, soluția sa definitivă, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării.
8. Hotărârea CA, în cazurile care se încadrează la alin. (2), poate fi atacată, în termen de 10 zile la CN. Hotărârea CN este definitivă.

Comisia Națională de Revizie și Cenzori

Art. 109

1. Comisia Națională de Revizie și Cenzori (CNRC) este organismul partidului însărcinat cu controlul economico-financiar intern al partidului, atât preventiv, cât și ulterior.
2. CNRC controlează modul de realizare și proveniența fondurilor partidului, oportunitatea și corectitudinea cheltuielilor, în conformitate cu legile în vigoare, prevederile Statutului și regulamentului comisiei, modul de constituire și întreținere a patrimoniului partidului, precum și orice altă activitate economică și financiară a partidului, atât curentă, cât și legată de campaniile electorale.

Art. 110

1. CNRC este compusă dintr-un președinte ales de CON și membri aleși de CN în prima ședință.
2. Președintele CNRC nu poate avea nicio altă funcție de nivel național în partid. Membrii aleși ai CNRC, vor demisiona din orice altă funcție de nivel național din partid, în cel mult 10 zile de la alegere. 3
. În prima sa reuniune CNRC alege, dintre membrii săi, 1 vicepreședinte și 1 secretar și elaborează Regulamentul CNRC pe care îl supune avizului BEx și aprobării CN.

Art. 111

CNRC prezintă un raport CON și poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BEx, BPN sau CN a problemelor care țin de activitatea sa.

Art. 112

1. În fiecare Filială județeană, Diaspora și a municipiului București se alege o CJRC (CMBRC, CDRC), compusă dintr-un președinte, ales de CCJ (CCMB), și doi membri, aleși de CDJ (CDMB).
2. Președintele CJRC nu poate avea nicio altă funcție de nivel județean (Municipiul București, Diaspora) în partid. Membrii aleși ai CJRC vor demisiona din orice altă funcție de nivel județean (Municipiul București) din partid, în cel mult 10 zile de la alegere
3. În textul acestui Statut mențiunea CJRC se asimilează cu CMBRC și cu CDRC.

Art. 113

1. CNRC și CJRC pot propune organismelor de conducere de la fiecare nivel, potrivit competențelor ce le revin, sancțiuni în legătură cu constatările efectuate.
CNRC prezintă de două ori pe an în ședință publică situația financiară a partidului.

Art.119

Toate precizările în privința modului de depunere, acceptare și gestionare a candidaturilor se vor regăsi în regulamentul privind cariera politică.

Art. 120

1. În cadrul organismelor de conducere ale partidului, votul se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului și ale Legii partidelor politice.
2. Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mână.

Art. 121

În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaților la forurile superioare sau când se iau decizii sau hotărâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret.

Art. 122

Deciziile și hotărârile în cadrul organismelor de conducere se adoptă în prezența a cel puțin jumătate din membrii organismului respectiv, cu majoritatea simplă a numărului voturilor celor prezenți la ședință, cu excepția cazurilor în care Statutul prevede altfel.

Candidatura pentru funcții în afara partidului Candidatura pentru funcții în localități sau județe

Art. 123

Pentru orice funcție în afara partidului care se obține prin alegeri între candidați din partea partidelor sau se numește cu sprijin politic, organizația teritorială corespunzătoare este obligată să depună candidaturi.

Art. 124

O candidatură aprobată în conformitate cu Statutul și celelalte regulamente aplicabile este sprijinită obligatoriu de toți membrii partidului.

Candidatura pentru Parlamentul Național și Parlamentul European

Art. 125

1. Condițiile pentru a candida pentru Parlamentul Național sau Parlamentul European se regăsesc în regulamentul privind criteriile pentru cariera politica în PDU.
2. Membrii care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin 1. și doresc să candideze vor notifica, în scris, această intenție la BPJ (BPMB), cu cel puțin 6 luni înainte de începerea campaniei electorale.
3. În același termen, BEx poate notifica BPJ (BPMB) propunerile de candidați, dintre membrii săi.
4. Cu 3 luni înainte de începerea campaniei electorale, BPJ (BPMB) supune votului CCJ (CCMB) candidaturile pentru Parlamentul României sau pentru Parlamentul European.
5. În cazul în care există divergențe între propunerile BEx, notificată potrivit prevederilor alin (3), și propunerile votate de CCJ (CCMB), ori există litigii adresate CA, acestea vor fi supuse analizei BPN cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea campaniei electorale. Hotărârea BPN este definitivă.

Candidaturile pentru funcțiile în Guvern și autorități ale administrației publice centrale.

Art.126

Candidaturile pentru funcțiile de prim-ministru și ministru sunt aprobate de BPN la propunerea BEx.

Art. 127

Candidaturile pentru funcțiile din cadrul ministerelor și celorlalte autorități ale administrației publice centrale, pentru care partidul este îndreptățit să desemneze candidați, sunt aprobate de BPN la propunerea BEx.

Candidatura pentru funcția de Președinte al României

Art. 128

Poate participa la procedura de nominalizare a candidatului PDU pentru funcția de Președinte al României, atunci când partidul hotărăște aceasta, orice membru care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
a) se bucură de toate drepturile electorale;
b) se află în capacitate deplină de exercitare a unui astfel de mandat;
c) dovedește că în biografia sa nu sunt elemente care să dăuneze prestigiului și imaginii sale și a partidului;
d) susține un program politic bazat pe Programul PDU.

Art. 129

1. Membrii care îndeplinesc condițiile de mai sus trebuie să transmită o cerere în acest sens BEx, cu cel puțin 12 luni înaintea declanșării campaniei electorale prezidențiale.
2. BEx este obligat să ia în considerare toate cererile făcute în conformitate cu alin (1).
3. BEx supune CN spre aprobare, lista candidaților la funcția de Președinte al României.
4. Candidatul la funcția de președinte al Romaniei va fi ales din lista aprobată de CN, prin votul tuturor membrilor PDU, în conformitate cu procedura din ROLJ.

Alte dispoziții Colaborări, asocieri, afilieri, fuziuni

Art. 130

PDU poate iniția și stabili diferite forme de colaborare, asociere, afiliere și fuziune pe plan intern și internațional cu mișcări politice, partide politice și cu structuri ale societății civile, atunci când se constată că ambele părți manifestă interes în realizarea unor scopuri comune, atâta timp cât aceste scopuri nu intră în contradicție cu Programul politic sau Statutul PDU, cu hotărârile CON, sau cu dispozițiile Constituției și principiile ordinii de drept.

Art 131

Colaborările, asocierile și afilierile se aprobă de către BPN.

Art. 132

Fuziunile PDU cu alte mișcări și partide politice se inițiază și se aprobă de către BPN și sunt validate de către CN și ratificate în prima CON a partidului.

Art.133

Colaborările sau asocierile de interes local sau regional cu structuri ale societății civile, profesionale, economice, culturale, etnice, de protecție socială etc., se pot realiza la propunerea BPJ numai după obținerea aprobării BPN.

Art. 134

1. Atunci când interesele electorale ale PDU recomandă asocierea cu alte partide în vederea obținerii unor rezultate bune în alegerile generale, PDU poate realiza alianțe electorale cu alte partide ale căror programe de guvernare sunt asemănătoare sau complementare.
2. Alianțele electorale cu alte partide politice sunt inițiate de BPN și sunt aprobate de către CN cu votul majorității membrilor.

Art. 135

Alianțele electorale pe plan local pot fi realizate la propunerea BPJ numai după obținerea aprobării din partea BPN.

Patrimoniul și veniturile partidului

Art. 136

Sursele de finanțare ale PDU provin din:
a) cotizațiile membrilor partidului;
b) donații și legate;
c) venituri provenite din activități proprii;
d) subvenții de la bugetul de stat;
e) alte surse, potrivit legii.

Art. 137

Operațiunile de încasări și plăți se efectuează atât prin conturi în lei și în valută, deschise în bănci cu sediul în România cât și în numerar, prin caseria partidului sau a filialei, potrivit legii, și se gestionează prin trezorieri.

Veniturile partidului

Art. 138

1. Cotizația membrilor reprezintă suma încasată lunar de la membrii PDU înregistrați în Registrul Național al Membrilor PDU.
2. Cuantumul cotizației este stabilit de BEx, pentru membrii PDU ce compun BEx și de BPN sau de BPJ în cazul celorlalți membri.
3. BEx stabilește o cotizație lunară diferită de cea stabilită la alin. 2 pentru persoanele alese sau numite în funcțiile de conducere în structurile partidului sau în administrația publică centrală, precum și pentru parlamentari și europarlamentari.
4. BEx stabilește o contribuție financiară lunară pentru filiale.
5. BEx stabilește o cotizație lunară diferită de cea stabilită la alin. 2 pentru persoanele alese sau numite în funcții de conducere în administrația publică centrală. Pentru membrii PDU aleși sau numiți în funcții de conducere în structurile teritoriale ale partidului, BPJ poate stabili o cotizație lunară.
6. Dovada plății cotizației se face prin eliberarea unei chitanțe, ordine de plată sau alte mijloace electronice de plată și înscrierea acestora în fișa de evidență, potrivit regulamentului privind cariera politică a membrilor PDU.
7. Donațiile reprezintă sume de bani sau bunuri și servicii primite de la persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 139

Fondurile provenite de la bugetul statului, în condițiile legii, sunt administrate de trezoreria partidului.

Art. 140

La nivelul filialelor teritoriale se pot angaja cheltuieli numai în limita bugetului aprobat. Cheltuielile ce depășesc valoarea de zece mii lei se pot angaja de către filiale prin decizie a președintelui, contrasemnată de secretarul general și trezorierul filialei și numai cu avizul Trezorierului partidului, cu excepția cheltuielilor ocazionate de închirierea și funcționarea sediilor filialelor teritoriale.
La solicitarea avizului, trezorierul filialei are obligația de a face dovada disponibilității resurselor financiare necesare plății obligațiilor.

Disciplina financiară

Art. 141

1. Angajarea de cheltuieli, în numele Partidului Diaspora Unită, cu nerespectarea prevederilor Art. 140 vor fi considerate a fi angajate în nume personal de către cel/cei ce le contractează. În măsura în care aceste angajamente constituie izvor de obligații pentru Partidului Diaspora Unita și fac obiectul executării, sumele respective vor fi imputate președintelui, secretarului general și trezorierului filialei, în solidar, sau vor fi recuperate în instanță, prin acțiune în regres îndreptată împotriva acestora.
2. În prima reuniune din an, statutar constituită, a întrunirilor CCJ, președintele filialei va prezenta spre aprobare situația financiară a anului precedent. Situația financiară, așa cum a fost ea aprobată, va fi transmisă trezorierului partidului până cel mai târziu la data de 1 aprilie.
3. Organizația județeană are obligația întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli până la data de 10 noiembrie pentru anul următor. După întocmire, îl va transmite spre aprobare la sediul central, secretarului general și trezorierului partidului.
4. Semestrial, filialele PDU au obligația de a afișa pe site-ul propriu, proveniența veniturilor și situația cheltuielilor efectuate în perioada încheiată.
5. Organizarea evidenței contabile la nivelul filialelor se va tine sub conducerea unui expert contabil, membru CECCAR sau se va externaliza către o firma de specialitate înregistrată la CECCAR.
6. BEx, la propunerea președintelui sau a secretarului general, poate stabili sancțiuni pentru neplata timp de șase luni a obligațiilor stabilite conform Art. 138, pct 4. din Statut și a încălcării prevederilor de la alin. 1-5 din prezentul articol.

Patrimoniul partidului

Art. 142

1. Patrimoniul PDU este constituit din totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sa sau dobândite sub orice formă în condițiile legii.
2. Administrarea patrimoniului, folosirea, închirierea, transmiterea de bunuri și orice alte operațiuni se fac cu acordul trezoreriei partidului, în conformitate cu prevederile statutare și legislația în vigoare.
3. Organizațiile județene răspund de activitatea financiar–contabilă a organizației prin intermediul Trezoreriei proprii

Publicațiile PDU

Art. 143

1. În vederea colaborării permanente cu membrii și cu alegătorii și pentru îmbunătățirea imaginii sale, PDU poate, în condițiile legii, edita, realiza și difuza propriile publicații ori alte materiale de informare și cultură politică, atât la nivel național, cât și la nivel județean ori local.
2. Toate aceste publicații și materialele de informare și cultură politică sunt proprietatea partidului și conțin obligatoriu acest lucru pe coperta fiecărei publicații sau fiecărui material.
3. La nivel național se organizează Biroul de Presă al Partidului (PRES PDU). Aprobările pentru editarea publicațiilor județene și locale ale PDU se obțin de la Trezoreria PDU.

Art. 144

1. Pe lângă PDU funcționează Institutul de Studii Populare (ISP) care funcționează potrivit prevederilor legale în vigoare.
2. ISP promovează doctrina partidului și contribuie la fundamentarea și elaborarea politicilor publice și a programelor sectoriale întemeiate pe aceste valori și principii.
4. ISP organizează cadrul de dezbatere pentru exprimarea grupurilor de opinie doctrinară din PDU.

Dispoziții finale

Art. 145

În raporturile cu autoritățile publice și cu terții, PDU va fi reprezentat din punct de vedere juridic de președinte, de un prim-vicepreședinte desemnat de președinte sau, după caz, de o persoană desemnată de BEx.

Art. 146

Regulamentele, modalitățile de lucru neprevăzute în prezentul Statut, precum și alte reglementări speciale, vor fi aprobate de CN, la propunerea BEx, sau după caz, de către BEx.

Art. 147

PDU își încetează activitatea prin:
a)autodizolvare, hotărâtă de CON, cu votul a peste două treimi din numărul delegaților;
b) dizolvare, pronunțată pe cale judecătorească și prin hotărârea Curții Constituționale;
c) constatarea încetării existenței sale prin inactivitate, de către Tribunalul București, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare din Legea partidelor politice.

Art. 148

În cazul comasării cu un alt partid, organismele de conducere vor fi stabilite de comun acord în baza unor dispoziții tranzitorii și unui protocol care va face parte integrantă din prezentul Statut.

Dispozitii Tranzitorii

Art. 149

Prin derogare de la prevederile prezentului statut, alegerile conducerilor organizațiilor interne, la toate nivelurile, precum și ale organizațiilor secțiilor de votare se vor desfășura în termen de până la 12 luni după Congres.

Revizuiri ale statutului și regulamentelor

Art.150

1. Modificările prezentului statut, inclusiv cele ale denumirii și ale simbolului, sunt aprobate de Congres cu votul favorabil al majorității absolute a membrilor.
2. Propunerile semnate de cel puțin cincizeci de membri ai Congresului sunt supuse examinării și votului.
3. Modificările la statut și la Regulamentul de competență al Congresului pot fi supuse referendumului intern dacă nu au fost aprobate de majoritatea a două treimi din membrii Congresului.